แสดง:

เรียงตาม:

0/2
คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
หนังสือมาใหม่

คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165780247

0/5
มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care
หนังสือมาใหม่

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165650663

6/60
การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740339250

0/2
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2
หนังสือมาใหม่

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163985545

0/10
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740339571

0/10
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9749993705

2/3
แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas
หนังสือมาใหม่

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164342378

0/10
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786160451814

0/2
ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1
หนังสือมาใหม่

ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165776370

1/2
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับซ้อน = Complex primary total knee arthroplasty
หนังสือมาใหม่

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับซ้อน = Complex primary total knee arthroplasty

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165822657

0/5
ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
หนังสือมาใหม่

ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165771634

0/10
การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช
หนังสือมาใหม่

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165868310

0/10
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care
หนังสือมาใหม่

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165868280

2/9
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789745337152

2/5
ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หนังสือมาใหม่

ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786168201107

4/15
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164262348

0/3
ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research
หนังสือมาใหม่

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164435308

3/10
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)
หนังสือมาใหม่

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164681149

5/9
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786117089046

0/5
ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ
หนังสือมาใหม่

ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164220720

2/20
ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies
หนังสือมาใหม่

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165827294

0/10
Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว
หนังสือมาใหม่

Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164076051

0/15
การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies
หนังสือมาใหม่

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164262201

0/10
ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164220737

0/5
เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์
หนังสือมาใหม่

เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164262423

0/2
การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases
หนังสือมาใหม่

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741960767

2/5
วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740340560

1/5
การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165828598

0/2
การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests
หนังสือมาใหม่

การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165860048


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า