แสดง:

เรียงตาม:

0/1
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789746147873

0/1
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
หนังสือมาใหม่

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740457725

0/1
การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
หนังสือมาใหม่

การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาบริบทของสถาบันการศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
หนังสือมาใหม่

การศึกษาบริบทของสถาบันการศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ทัศนคติต่อวิชาชีพและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ทัศนคติต่อวิชาชีพและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หนังสือมาใหม่

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของรูปแบบการช่วยเหลือด้านการเรียนต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ผลของรูปแบบการช่วยเหลือด้านการเรียนต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/23
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เล่ม 1 = Midical-surgical nursing clinical management for positive outcomes 1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เล่ม 1 = Midical-surgical nursing clinical management for positive outcomes 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780721602202

0/3
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 6-10
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 6-10

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741042999

1/20
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789748133583

0/3
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 1-5
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 1-5

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740657712

1/1
ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง
หนังสือมาใหม่

ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/21
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789749510261

0/21
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789749510254

0/2
เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423)
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
หนังสือมาใหม่

การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742977382

0/2
ทักษะการบริหารทีม = Leading teams
หนังสือมาใหม่

ทักษะการบริหารทีม = Leading teams

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789744140654

0/1
การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง
หนังสือมาใหม่

การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741102365

0/2
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network
หนังสือมาใหม่

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978616739616

0/0
McGraw-Hill Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
หนังสือมาใหม่

McGraw-Hill Manual of Laboratory and Diagnostic Tests

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780071594059, 0071594051


สาขาวิชา

  188
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า