แสดง:

เรียงตาม:

0/1
การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนัยบัตรพยาบาลศาตรเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2
หนังสือมาใหม่

การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนัยบัตรพยาบาลศาตรเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพกับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 2-4) ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพกับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 2-4) ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบและร้อยละการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และคะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานของวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนกกับคะแนนประเมินคุ
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบและร้อยละการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และคะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานของวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนกกับคะแนนประเมินคุ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความคิดเห็นของนักศึกษา และความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนแบบ e-learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของนักศึกษา และความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนแบบ e-learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูในการส่งเสริมพัฒนาการกับระดับพัฒนาการตามวัยของศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูในการส่งเสริมพัฒนาการกับระดับพัฒนาการตามวัยของศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน): โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตากกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน): โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตากกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การติมตามผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก)
หนังสือมาใหม่

การติมตามผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย
หนังสือมาใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล
หนังสือมาใหม่

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ควางพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช
หนังสือมาใหม่

ควางพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง
หนังสือมาใหม่

ความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพเชิงปฏิบัติและความผาสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอพระพุทธบาท
หนังสือมาใหม่

ผลของการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพเชิงปฏิบัติและความผาสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอพระพุทธบาท

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มในจังห
หนังสือมาใหม่

ผลการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มในจังห

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดพิษณุโลก
หนังสือมาใหม่

ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือด้านการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
หนังสือมาใหม่

ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือด้านการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่21 ชั้นปีที่ 3
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่21 ชั้นปีที่ 3

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร
หนังสือมาใหม่

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การรับรู้ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
หนังสือมาใหม่

ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า