แสดง:

เรียงตาม:

การใช้ค่าดัชนีการตีบทางสรีรวิทยาและภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงโคโรนารี 0/5
หนังสือมาใหม่

การใช้ค่าดัชนีการตีบทางสรีรวิทยาและภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงโคโรนารี

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437791
เลขเรียก:
 • NLM - WG300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ = Pediatrics respiratory emergencies 0/5
หนังสือมาใหม่

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ = Pediatrics respiratory emergencies

ผู้แต่งหนังสือ: ไกลตา ศรีสิงห์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164263185
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ = Basic systemtic review for healthcare professionals 0/5
หนังสือมาใหม่

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ = Basic systemtic review for healthcare professionals

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพล ทิพย์พยอม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740342366
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Hematologic & oncologic problems in the first year of life 0/5
หนังสือมาใหม่

Hematologic & oncologic problems in the first year of life

ผู้แต่งหนังสือ: ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164078796
เลขเรียก:
 • NLM - WS300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing 0/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: เนตรชนก แก้วจันทา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166042399
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ต้อเนื้อ = Pterygium 0/2
หนังสือมาใหม่

ต้อเนื้อ = Pterygium

ผู้แต่งหนังสือ: วินัย ชัยดรุณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165980524
เลขเรียก:
 • NLM - WW220
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผลของการบำบัดฟื้นฟูจิตใจต่อความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าห้องแยก = Effect of psychological debriefing on psychological distress among psychiatric patients with seclusion 0/1
หนังสือมาใหม่
คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice 2/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166040616
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients 0/15
หนังสือมาใหม่

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณี เฮงยศมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166036855
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย

ผู้แต่งหนังสือ: จารุวรรณ สนองญาติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740342380
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เวชศาสตร์ทันยุค 2566 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ทันยุค 2566

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201305
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก = Childhood obesity : a comprehensive approach and management 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก = Childhood obesity : a comprehensive approach and management

ผู้แต่งหนังสือ: อรพร ดำรงวงศ์ศิริ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164438309
เลขเรียก:
 • NLM - WD210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย = Pharmacokinetics principle of drug excretion 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย = Pharmacokinetics principle of drug excretion

ผู้แต่งหนังสือ: กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166041118
เลขเรียก:
 • NLM - QV38
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์

ผู้แต่งหนังสือ: อาภาพร เผ่าวัฒนา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164438354
เลขเรียก:
 • NLM - WS460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine 2/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทริน ภิรมย์พานิช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164884038
เลขเรียก:
 • NLM - WF140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วัลลภา อันดารา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166035629
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ICU survival guidebook 0/5
หนังสือมาใหม่

ICU survival guidebook

ผู้แต่งหนังสือ: สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และคนอื่นๆ, [บรรณาธิการ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168122150
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Hot issues in post-pandemic ERA 0/1
หนังสือมาใหม่

Hot issues in post-pandemic ERA

ผู้แต่งหนังสือ: จักกพัฒน์ วนิชานันท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164078178
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ประมวลหัตถเวชกรรมไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

ประมวลหัตถเวชกรรมไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ธนิสร ศรีวานิชภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166030112
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังการแก้กฎหมาย 0/1
หนังสือมาใหม่

ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังการแก้กฎหมาย

ผู้แต่งหนังสือ: กุลภา วจนสาระ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169301035
เลขเรียก:
 • NLM - WP32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ขอให้คุณรอดจากมะเร็ง 1/1
หนังสือมาใหม่

ขอให้คุณรอดจากมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: กมลพร สกุลพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165788717
เลขเรียก:
 • NLM - WI400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พยาบาลกับการบริการเลิกบุหรี่ 0/3
หนังสือมาใหม่

พยาบาลกับการบริการเลิกบุหรี่

ผู้แต่งหนังสือ: สุนิดา ปรีชาวงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166043495
เลขเรียก:
 • NLM - WM290
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือ ข้อวินิจฉัยการพยาบาล 7/15
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166033984
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Nephrology cases unpuzzled 0/5
หนังสือมาใหม่

Nephrology cases unpuzzled

ผู้แต่งหนังสือ: ธนา ทองศรีคำ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164078406
เลขเรียก:
 • NLM - WJ302
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Comprehensive emergency care guide book 0/3
หนังสือมาใหม่

Comprehensive emergency care guide book

ผู้แต่งหนังสือ: วีระวัฒน์ เธียรประธาน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164438248
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือ การให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับทีมสุขภาพ 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือ การให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับทีมสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ปาริชาติ เพียสุพรรณ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789990174960
เลขเรียก:
 • NLM - WB354
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การดูแลรักษา นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษา นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

ผู้แต่งหนังสือ: กรองทอง ถาวรานุรักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166034554
เลขเรียก:
 • NLM - WF140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ตำราการพิมพ์สามมิติ สำหรับการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ส่วนรยางค์บน = Textbook of 3D printing in orthopedics: upper extremity application 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราการพิมพ์สามมิติ สำหรับการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ส่วนรยางค์บน = Textbook of 3D printing in orthopedics: upper extremity application

ผู้แต่งหนังสือ: สุริยา ลือนาม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220935
เลขเรียก:
 • NLM - WE805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Hematology consultation 0/5
หนังสือมาใหม่

Hematology consultation

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระ ฤชุตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437814
เลขเรียก:
 • NLM - WH21
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ประสิทธิผลของโปรมแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของโปรมแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า