แสดง:

เรียงตาม:

การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตมิติของแบบวัดความสนใจต่อสื่อ และความรอบรู้เท่าทันสื่อที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ด้วย สบช. โมเดล 2022 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ด้วย สบช. โมเดล 2022

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสตรีตั้งครรภ์ที่รับบริการในแผนกฝากครรภ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
อัมพาตใบหน้า = Facial palsy 0/2
หนังสือมาใหม่

อัมพาตใบหน้า = Facial palsy

ผู้แต่งหนังสือ: พรชัย สถิรปัญญา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165981743
เลขเรียก:
 • NLM - WL346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่งหนังสือ: วลัยศิริ ม่วงศิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076877
เลขเรียก:
 • NLM - QV754
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติหลังยุคโควิด-19 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติหลังยุคโควิด-19

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165937894
เลขเรียก:
 • NLM - WY141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ 2/15
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720304
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323879880
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nutrition essentials for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nutrition essentials for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Dudek, Susan G.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161125
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339991
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ 0/10
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720151
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 0/2
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147592
เลขเรียก:
 • NLM - QT256
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8 0/8
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

ผู้แต่งหนังสือ: สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986672
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease

ผู้แต่งหนังสือ: ธเนศ ชิตาพนารักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165884945
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 3/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557565
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557572
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 0/16
หนังสือมาใหม่

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: เยาวรัตน์ มัชฌิม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165901260
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 0/6
หนังสือมาใหม่

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: บุษบา เผ่าทองจีน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165900270
เลขเรียก:
 • NLM - WI101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา

ผู้แต่งหนังสือ: มาเรือน เอมชาวนา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169385578
เลขเรียก:
 • LC - BF700 (สาระความรู้)
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129882
เลขเรียก:
 • NLM - WT166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992644
เลขเรียก:
 • NLM - WC500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323751551
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323762915
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975141851
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975146399
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า