แสดง:

เรียงตาม:

Short Note จักษุศิริราช 0/2
หนังสือมาใหม่

Short Note จักษุศิริราช

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201244
เลขเรียก:
 • NLM - WW18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161113902
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Crohn's Disease 0/3
หนังสือมาใหม่

Crohn's Disease

ผู้แต่งหนังสือ: จุลจักร ลิ่มศรีวิไล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165903585
เลขเรียก:
 • NLM - WI420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

First hour in emergency room 2022 : emergency medicine in the metaverse 0/5
หนังสือมาใหม่

First hour in emergency room 2022 : emergency medicine in the metaverse

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพา ชาคร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437302
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

GI survival guide for interns and medical students : problem-based case discussion 0/5
หนังสือมาใหม่

GI survival guide for interns and medical students : problem-based case discussion

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076945
เลขเรียก:
 • NLM - WI21
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การใช้ซีเมนต์กระดูกทางออร์โธปิดิกส์ = Bone cement in orthopaedic 0/5
หนังสือมาใหม่

การใช้ซีเมนต์กระดูกทางออร์โธปิดิกส์ = Bone cement in orthopaedic

ผู้แต่งหนังสือ: ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165933438
เลขเรียก:
 • NLM - WE190
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing 4/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: องุ่น น้อยอุดม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437159
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคติดเชื้อในเด็ก การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้อในเด็ก การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164077850
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์ทันยุค 2565 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2565

ผู้แต่งหนังสือ: ชยวี เมืองจันทร์,บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436923
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387485
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ศราวุธ ปาลิโภชน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340942
เลขเรียก:
 • NLM - QZ40
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0/24
หนังสือมาใหม่

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ศราวุธ ปาลิโภชน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340942
เลขเรียก:
 • NLM - QZ40
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ตำราการกู้ชีพทารกแรกเกิด ฉบับที่ 8 = Textbook of neonatal resuscitation 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการกู้ชีพทารกแรกเกิด ฉบับที่ 8 = Textbook of neonatal resuscitation

ผู้แต่งหนังสือ: วนเนอร์, แกรี่ เอ็ม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169405504
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา แซ่เอี้ยว และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165690171
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ = Nutrition and pregnancy in clinical practice 0/5
หนังสือมาใหม่

โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ = Nutrition and pregnancy in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165935746
เลขเรียก:
 • NLM - WQ25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ความผิดปกติแต่กําเนิดของมดลูก = Congenital malformation of uterus 0/5
หนังสือมาใหม่

ความผิดปกติแต่กําเนิดของมดลูก = Congenital malformation of uterus

ผู้แต่งหนังสือ: พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165930925
เลขเรียก:
 • NLM - WP400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and Liver disease in Pediatric Emergency 1/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and Liver disease in Pediatric Emergency

ผู้แต่งหนังสือ: ธิติมา เงินมาก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262867
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด 1/15
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165933711
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Keep moving forward 0/3
หนังสือมาใหม่

Keep moving forward

ผู้แต่งหนังสือ: ดุสิต สถาวร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168122143
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม 1/15
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341543
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse 0/5
หนังสือมาใหม่

อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165939546
เลขเรียก:
 • NLM - WP155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Common medical laboratory 2022 0/2
หนังสือมาใหม่

Common medical laboratory 2022

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437210
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: จันทรรัตน์ เจริญสันติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982605
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice 2/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice

ผู้แต่งหนังสือ: อรนันท์ หาญยุทธ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165885294
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม 0/5
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: สุพินดา คูณมี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387652
เลขเรียก:
 • NLM - WP870
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า 0/13
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

ผู้แต่งหนังสือ: อุษา บิกกิ้นส์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164821095
เลขเรียก:
 • NLM - WM171
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice 1/20
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: วไลลักษณ์ พุ่มพวง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165907088
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า