แสดง:

เรียงตาม:

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence 1/2
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Gray, Jennifer R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673174
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 4/16
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes 3/24
หนังสือมาใหม่

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

ผู้แต่งหนังสือ: ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385450
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies 0/30
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

ผู้แต่งหนังสือ: จิราภรณ์ ศรีอ่อน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741482
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 22/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ประทุม สร้อยวงค์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985521
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก 10/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาพ อารีเอื้อ, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434691
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior

ผู้แต่งหนังสือ: สมบัติ สกุลพรรณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163980854
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses 0/10
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

ผู้แต่งหนังสือ: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985330
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies 5/12
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมพร โพธิ์ถาวร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165820523
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: กุลภา วจนสาระ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169301028
เลขเรียก:
 • NLM - W84.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พิกัดยาไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

พิกัดยาไทย

ผู้แต่งหนังสือ: พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163748287
เลขเรียก:
 • NLM - QV767
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 0/11
หนังสือมาใหม่

ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129868
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985552
เลขเรียก:
 • NLM - WA26.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลของการบำบัดทางโทรศีพท์ตามแนวคิดการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา = Effect of telephone-based motivational interviewing on alcohol consumption among pers 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการใช้ดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบดัดแปลง = Effect of music therapy on the anxiety of psychiatric patients pre-receiving modified electr 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support 1/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญยงค์, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W21.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลของการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาหลักและเทคนิคการพยาบาล = Effects of using contemplative education to enhance attitu 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students 0/1
หนังสือมาใหม่

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students

ผู้แต่งหนังสือ: Krissanakamon Rugyatisakul
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686564
เลขเรียก:
 • LC - HA32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686557
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรพันธ์ แสงสว่าง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: กชพร นิลปักษ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165690065
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care 0/5
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care

ผู้แต่งหนังสือ: พิษณุ ขันติพงษ์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435360
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิภา นิตยางกูร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161146535
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 0/2
หนังสือมาใหม่

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า