แสดง:

เรียงตาม:

การพัฒนศักยภาพเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บ้านป่าเหมี่ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนศักยภาพเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บ้านป่าเหมี่ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ธนวิทย์ บุตรอุดม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 : กรณีศึกษา หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลยโสธร 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 : กรณีศึกษา หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลยโสธร

ผู้แต่งหนังสือ: ศิราณี อิ่มน้ำขาว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่งหนังสือ: ไพทูรย์ มาผิว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2552 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2552

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพา กายประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการนวดไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการนวดไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โดยลำพัง : ประสบการณ์การเผชิญวิกฤตอารมณ์ของสตรีที่ทราบข่าวผลการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ 0/1
หนังสือมาใหม่

โดยลำพัง : ประสบการณ์การเผชิญวิกฤตอารมณ์ของสตรีที่ทราบข่าวผลการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งกาญจน์ วุฒิ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WP20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ณัทกวี ศิริรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ผู้แต่งหนังสือ: อุษณีย์ เทพวรชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ศรีโยธิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทรา เสงี่ยมในเมือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: รุจี จารุภาชน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาผู้ช่วยพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาผู้ช่วยพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่งหนังสือ: ปรียนุช ชัยกองเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิับัติการบริหารการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิับัติการบริหารการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ศรีโยธิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: อรทัย แก้วมหากาฬ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ 0/1
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: อติญาณ์ ศรเกษตริน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่งหนังสือ: ชไมพร จินต์คณาพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน) 0/2
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน)

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

อุบัติเหตุความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

อุบัติเหตุความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สิริสุดา เตชะวิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of teaching 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of teaching

ผู้แต่งหนังสือ: สุระพรรณ พนมฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: พินทอง ปินใจ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4 พ235ค
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่งหนังสือ: วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมศรี ทาทาน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า