แสดง:

เรียงตาม:

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-611-70-8904-6
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 = Nursing Care plans & Documentation Nursing 0/27
หนังสือมาใหม่

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 = Nursing Care plans & Documentation Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณี ตปนียากร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-974-65-2040-9
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing Care plans & Documenttation Nursing 0/28
หนังสือมาใหม่

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing Care plans & Documenttation Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณี ตปนียากร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746520416
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I 0/22
หนังสือมาใหม่

แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I

ผู้แต่งหนังสือ: วารุณี มีเจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744654147
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1 1/14
หนังสือมาใหม่

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974837729
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health 0/3
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978611708904
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก 0/2
หนังสือมาใหม่

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: มุทิตา ตระกูลทิวากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672395
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746140935
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ แผนคง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786111100617
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต : RQ : resilience quotien 0/1
หนังสือมาใหม่

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต : RQ : resilience quotien

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742966423
เลขเรียก:
 • NLM - WM100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress 0/10
หนังสือมาใหม่

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress

ผู้แต่งหนังสือ: พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100704
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือทักษะการสื่อสารสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล 1/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือทักษะการสื่อสารสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789922958
เลขเรียก:
 • NLM - WY87
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ทนันชัย บุญบูรณพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616704712
เลขเรียก:
 • NLM - WF145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก 0/35
หนังสือมาใหม่

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก

ผู้แต่งหนังสือ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742990743
เลขเรียก:
 • NLM - WZ345
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1/5
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974614099
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร พงษ์โสภา, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749922301
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

ผู้แต่งหนังสือ: สันต์ หัตถีรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749508558
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ผู้แต่งหนังสือ: วิยะดา ศักดิ์ศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115290000
เลขเรียก:
 • NLM - WL346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300901
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุดาพรรณ ธัญจิรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740411614
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 Adult and geriatric nursing care 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 Adult and geriatric nursing care 2

ผู้แต่งหนังสือ: พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741105452
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา 1/3
หนังสือมาใหม่

ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา

ผู้แต่งหนังสือ: จันทิมา โยธาพิทักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740649755
เลขเรียก:
 • NLM - WR165
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health) 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health)

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลพรรณ สุริยโคตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก 0/3
หนังสือมาใหม่

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: กุสาวดี เมลืองนนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746386319
เลขเรียก:
 • NLM - WS200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during 1/21
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาวดี เครือโชติกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740325574
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล 0/9
หนังสือมาใหม่

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741109524
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3) 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิต หนุเจริญกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745857475
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือยา = Handbook of drugs 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือยา = Handbook of drugs

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749261356
เลขเรียก:
 • NLM - QV39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743452574
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  147
  133
  137


ล้างค่า