แสดง:

เรียงตาม:

อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 Update in internal medicine 2010 emergency in internal medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 Update in internal medicine 2010 emergency in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111393
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice 0/8
หนังสือมาใหม่

ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974115009
เลขเรียก:
 • NLM - WL704
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการสื่อสาร 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการสื่อสาร

ผู้แต่งหนังสือ: ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287157
เลขเรียก:
 • NLM - QW805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก Principle and technics in clinical laboratory 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก Principle and technics in clinical laboratory

ผู้แต่งหนังสือ: จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974032637
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

MRI : หลักการและความปลอดภัยในการใช้งาน 0/5
หนังสือมาใหม่

MRI : หลักการและความปลอดภัยในการใช้งาน

ผู้แต่งหนังสือ: ไพรัช สายวิรุณพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111218
เลขเรียก:
 • NLM - WN185
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่น 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่น

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616732326
เลขเรียก:
 • NLM - WA.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย Mental state examinaterpretation 0/5
หนังสือมาใหม่

การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย Mental state examinaterpretation

ผู้แต่งหนังสือ: ณหทัย วงศ์ปการันย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672466
เลขเรียก:
 • NLM - WM141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ Disorders of sex development 0/2
หนังสือมาใหม่

ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ Disorders of sex development

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616737539
เลขเรียก:
 • NLM - WS320
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประสาทวิทยาทันยุค Modern neyrology 0/2
หนังสือมาใหม่

ประสาทวิทยาทันยุค Modern neyrology

ผู้แต่งหนังสือ: ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974466455
เลขเรียก:
 • NLM - WL140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ... 0/6
หนังสือมาใหม่

พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ...

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740651246
เลขเรียก:
 • NLM - WY32.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก

ผู้แต่งหนังสือ: ประสาร เปรมะสกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749608446
เลขเรียก:
 • NLM - QY408
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูง KATEC : Khon Kean advance trauma and emergency care 1/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูง KATEC : Khon Kean advance trauma and emergency care

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ชาติบัญชาชัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110327
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตำราโรคต่อมไร้ท่อและอาการทางจิตเวช 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราโรคต่อมไร้ท่อและอาการทางจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: สมภพ เรืองตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744820839
เลขเรียก:
 • NLM - WK140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในพยาบาล 0/15
หนังสือมาใหม่

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สมควร หาญพัฒนชัยกูร, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110474
เลขเรียก:
 • NLM - WF205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy

ผู้แต่งหนังสือ: ไพรัช ประสงค์จีน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165512183
เลขเรียก:
 • NLM - WS342
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics 0/5
หนังสือมาใหม่

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744017697
เลขเรียก:
 • NLM - WQ400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เนื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น Gynecologic tumors in childhood and adolescent 0/5
หนังสือมาใหม่

เนื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น Gynecologic tumors in childhood and adolescent

ผู้แต่งหนังสือ: จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616737512
เลขเรียก:
 • NLM - WS360
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

อายุรศาสตร์ราชวิถี Best practice in clinical medicine 2010 0/2
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ราชวิถี Best practice in clinical medicine 2010

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ ธนกิจจารุ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-974-42-2569-6
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค 0/4
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค

ผู้แต่งหนังสือ: ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WC515
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ทนันชัย บุญบูรณพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616704712
เลขเรียก:
 • NLM - WF145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ Sea search and rescue & water safety 0/3
หนังสือมาใหม่

การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ Sea search and rescue & water safety

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณธร เจริญกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616728738
เลขเรียก:
 • NLM - WA295
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1 0/1
หนังสือมาใหม่

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789747772582
เลขเรียก:
 • LC - GT1520
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 97897477-72604
เลขเรียก:
 • LC - GT1520
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สเต็มเซลล์ : ยาเพื่ออนาคต = Stem Cell Hope for the Hopless 0/3
หนังสือมาใหม่

สเต็มเซลล์ : ยาเพื่ออนาคต = Stem Cell Hope for the Hopless

ผู้แต่งหนังสือ: สมศักดิ์ วรคามิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740322832
เลขเรียก:
 • NLM - QU325
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถาบันอุดมศึกษาไทย 0/3
หนังสือมาใหม่

สถาบันอุดมศึกษาไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162022555
เลขเรียก:
 • LC - LA1223
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management 0/3
หนังสือมาใหม่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพงษ์ เศาภายน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974439171
เลขเรียก:
 • LC - HD4801
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ 0/2
หนังสือมาใหม่

ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

ผู้แต่งหนังสือ: สมชาติ กิจยรรยง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414131
เลขเรียก:
 • NLM - PN4129
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย 0/31
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย

ผู้แต่งหนังสือ: มรรยาท ณ นคร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672504
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

AACN Essentials of Progressive Care Nursing 0/
หนังสือมาใหม่

AACN Essentials of Progressive Care Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Marianne Chulay
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071702713, 0071702717
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

AACN Essentials of Critical-Care Nursing 0/
หนังสือมาใหม่

AACN Essentials of Critical-Care Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Marianne Chulay
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071702720, 0071702725
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า