แสดง:

เรียงตาม:

Nurse to Nurse: Nursing Management 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse: Nursing Management

ผู้แต่งหนังสือ: Knodel, Linda J.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071601535, 0071601538
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Nurse to Nurse Dementia Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Dementia Care

ผู้แต่งหนังสือ: Steele, Cynthia D.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642736, 0071642730
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Nurse to Nurse ECG Interpretation 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse ECG Interpretation

ผู้แต่งหนังสือ: Jenkins, Peggy
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071713931, 007171393X
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Maternal-Newborn Nursing DeMYSTiFieD: A Self-Teaching Guide 0/
หนังสือมาใหม่

Maternal-Newborn Nursing DeMYSTiFieD: A Self-Teaching Guide

ผู้แต่งหนังสือ: Johnson, Joyce Y.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071811965, 0071811966
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Pediatric Nursing Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Pediatric Nursing Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Johnson, Joyce Y.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071734868, 0071734864
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Nursing Laboratory and Diagnostic Tests DeMYSTiFied 0/
หนังสือมาใหม่

Nursing Laboratory and Diagnostic Tests DeMYSTiFied

ผู้แต่งหนังสือ: James Keogh
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071623810, 0071623817
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผลของโปรแกรมการสอน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปาก 0/1
หนังสือมาใหม่
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: วริศา จันทรังสีวรกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสาระสุขภาพและสาระสุขภาพและสารเสพติดทางวิทยุชุมชน 0/2
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสาระสุขภาพและสาระสุขภาพและสารเสพติดทางวิทยุชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ศรีสรรพางคื
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY21.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551

ผู้แต่งหนังสือ: สุวาลี ชูเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคิดเห็นของนักศึกษา และความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนแบบ e-learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
การติมตามผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) 0/1
หนังสือมาใหม่
ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: สิริลักษณ์ จันทรมะโน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: นครินทร์ นันทฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: นภัสสร วาทกานต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT232
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ควางพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช 0/1
หนังสือมาใหม่
ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด

ผู้แต่งหนังสือ: สุรางคนา ไชยรินคำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง

ผู้แต่งหนังสือ: ชนิสรา ใจชัยภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS22
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลของการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพเชิงปฏิบัติและความผาสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอพระพุทธบาท 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: มธุรดา ม่วงมัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า