แสดง:

เรียงตาม:

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: พันธุ์นภา กิิตติรัตนไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม

ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1043
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: อุทิศ จิตเงิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789746147873
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพิน ตามธีรนนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789740457725
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน 0/1
หนังสือมาใหม่
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: พนัสยา วรรณวิไล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้แต่งหนังสือ: นวลน้อย เศรษฐจันทร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่งหนังสือ: สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA754
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปิณิต สุภากุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: เพียงใจ ขจรนิพัทธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W21.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ทาสเสน่หา 0/1
หนังสือมาใหม่

ทาสเสน่หา

ผู้แต่งหนังสือ: เชอริลีน, เคนยอน
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9789744991027
เลขเรียก:
 • NLM - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เล่ม 1 = Midical-surgical nursing clinical management for positive outcomes 1 0/23
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เล่ม 1 = Midical-surgical nursing clinical management for positive outcomes 1

ผู้แต่งหนังสือ: ผ่องศรี ศรีมรกต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9780721602202
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 6-10 0/3
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741042999
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748133583
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 1-5 0/3
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 1-5

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740657712
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง 1/1
หนังสือมาใหม่

ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน 0/21
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749510261
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0/10
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: สุทธชาติ พืชผล, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747517906
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: จันทราภา ศรีสวัสดิ์, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748377551
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา 0/21
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

ผู้แต่งหนังสือ: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749510254
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423) 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423)

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา กาวิละ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ 0/1
หนังสือมาใหม่

การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

ผู้แต่งหนังสือ: โอภาส การย์กวินพงศ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742977382
เลขเรียก:
 • NLM - WC268
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า