แสดง:

เรียงตาม:

ผลการสอนแบบกลุ่มสัมภาษณ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 0/1
หนังสือมาใหม่
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การรับรู้และความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลของผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การรับรู้และความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลของผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา พรสัมฤทธิ์โชค
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สิรีย์ลักษณ์ ไชยลังกา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ดลนภา หงษ์ทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WC20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณี สินสุริยศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ลักษณะภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ลักษณะภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: เกศินี จันทสิริยากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161103866
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD58
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: เมธิณี จันติยะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ ดวงจันทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: วัชรีพร อ่อนสด
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปีพ.ศ.2550 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปีพ.ศ.2550

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย มงคล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789742966492
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย มงคล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789742966362
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข 0/3
หนังสือมาใหม่

การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161101862
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W74.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม

ผู้แต่งหนังสือ: ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161100032
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WV168
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

นโยบายทันตสาธารณสุขไทย : เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ 0/1
หนังสือมาใหม่

นโยบายทันตสาธารณสุขไทย : เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ

ผู้แต่งหนังสือ: วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786111100884
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WU20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย 0/4
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: อินทิรา ยมาภัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161101954
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WN206
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning) 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789745598249
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1060
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์

ผู้แต่งหนังสือ: อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 0/3
หนังสือมาใหม่

การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่
การสำรวจอาหารสมุนไพรบำรุงสุขภาพหญิงหลังคลอดในตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1/1
หนังสือมาใหม่

การสำรวจอาหารสมุนไพรบำรุงสุขภาพหญิงหลังคลอดในตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า