แสดง:

เรียงตาม:

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students 0/1
หนังสือมาใหม่

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students

ผู้แต่งหนังสือ: Krissanakamon Rugyatisakul
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows 1/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686564
เลขเรียก:
 • LC - HA32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686557
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรพันธ์ แสงสว่าง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: กชพร นิลปักษ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165690065
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care 0/5
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care

ผู้แต่งหนังสือ: พิษณุ ขันติพงษ์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435360
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิภา นิตยางกูร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161146535
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 0/2
หนังสือมาใหม่

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ยากัญชา คู่มือประชาชน 0/5
หนังสือมาใหม่

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: อาสาฬา เชาวน์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165071147
เลขเรียก:
 • NLM - QV766
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ 0/5
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ

ผู้แต่งหนังสือ: วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168207024
เลขเรียก:
 • NLM - WH100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้งที่ 6) = Obstetrics 7/15
หนังสือมาใหม่

สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้งที่ 6) = Obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระ ทองสง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985286
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563 0/2
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786164435889
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

50 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา : การเดินทางกึ่งศตวรรษของ วพบ.สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

50 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา : การเดินทางกึ่งศตวรรษของ วพบ.สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. 2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563) 0/2
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563)

ผู้แต่งหนังสือ: โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789742969264
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 0/1
หนังสือมาใหม่

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ผู้แต่งหนังสือ: อิทธิพล เพ็ชรราม และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - อ.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หางดง 120 ปี : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

หางดง 120 ปี : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สมศักดิ์ คณาคำ และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - G155.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

120 ปีหางดง : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 1 0/1
หนังสือมาใหม่

120 ปีหางดง : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สมศักดิ์ คณาคำ และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - G155.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เทศกาล ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 0/3
หนังสือมาใหม่

เทศกาล ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165437240
เลขเรียก:
 • LC - DS566.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คำสอนสมเด็จย่า 0/9
หนังสือมาใหม่

คำสอนสมเด็จย่า

ผู้แต่งหนังสือ: ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พยาบาลสาร ฉบับ 3 ปีที่ 48 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 0/
หนังสือมาใหม่

พยาบาลสาร ฉบับ 3 ปีที่ 48 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 01255118
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปีที่ 24 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.2564 0/
หนังสือมาใหม่

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปีที่ 24 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.2564

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 08597251
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสารพยาบาลตำรวจ ทปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค - มิ.ย.2564 0/
หนังสือมาใหม่

วารสารพยาบาลตำรวจ ทปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค - มิ.ย.2564

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 1906252x
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563

ผู้แต่งหนังสือ: Fazio, Sergio., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169353225
เลขเรียก:
 • NLM - WG210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสาร pidst gazette ปีที่ 27 ฉ 4 ต.ค-ธ.ค.64 0/
หนังสือมาใหม่

วารสาร pidst gazette ปีที่ 27 ฉ 4 ต.ค-ธ.ค.64

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 19051034
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  188
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า