แสดง:

เรียงตาม:

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณี ปิติสุทธิธรรม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435308
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง) 2/10
หนังสือมาใหม่

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งหนังสือ: รัตน์ศิริ ทาโต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164681149
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice 6/10
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786117089046
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ

ผู้แต่งหนังสือ: ธรณิศ จันทรารัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220720
เลขเรียก:
 • NLM - WB182
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies 1/20
หนังสือมาใหม่

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165827294
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว 1/10
หนังสือมาใหม่

Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว

ผู้แต่งหนังสือ: รองพงศ์ โพล้งละ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076051
เลขเรียก:
 • NLM - WA110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies 0/15
หนังสือมาใหม่

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies

ผู้แต่งหนังสือ: อาจินต์ สงทับ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262201
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ภัสรา อาณัติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220737
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพล ทิพย์พยอม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262423
เลขเรียก:
 • NLM - QV771
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases 0/2
หนังสือมาใหม่

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases

ผู้แต่งหนังสือ: อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741960767
เลขเรียก:
 • NLM - WJ368
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science 0/5
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science

ผู้แต่งหนังสือ: เจษฎา คุณโน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340560
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน 0/5
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165828598
เลขเรียก:
 • NLM - WA546.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests 0/2
หนังสือมาใหม่

การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests

ผู้แต่งหนังสือ: พิทยาพล ปิตธวัชชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165860048
เลขเรียก:
 • NLM - WV272
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

ผู้แต่งหนังสือ: นิราศศิริ โรจนธรรมกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165146586
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Gastrointestinal cancer screening 2/5
หนังสือมาใหม่

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Gastrointestinal cancer screening

ผู้แต่งหนังสือ: พจมาน พิศาลประภา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435827
เลขเรียก:
 • NLM - WI141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry 1/2
หนังสือมาใหม่

ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339984
เลขเรียก:
 • NLM - QU4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Current concepts in internal medicine 0/2
หนังสือมาใหม่

Current concepts in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744229588
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Emergencies in pediatric hematology and oncology 0/20
หนังสือมาใหม่

Emergencies in pediatric hematology and oncology

ผู้แต่งหนังสือ: ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076570
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การรักษาโรคเบื้องต้น = Primary medical care 9/20
หนังสือมาใหม่

การรักษาโรคเบื้องต้น = Primary medical care

ผู้แต่งหนังสือ: วัลภา สุนทรนัฏ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746301947
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220683
เลขเรียก:
 • NLM - WO700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Disease approach in infectious diseases 1/5
หนังสือมาใหม่

Disease approach in infectious diseases

ผู้แต่งหนังสือ: รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169375401
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion 1/10
หนังสือมาใหม่

หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262102
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169186793
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 2 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169389408
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Primer on medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

Primer on medicine

ผู้แต่งหนังสือ: รัตตะพล ภัคโชตานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035788
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์ Surgical research review 0/5
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์ Surgical research review

ผู้แต่งหนังสือ: พรชัย โอเจริญรัตน์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168180037
เลขเรียก:
 • NLM - WO20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 0/5
หนังสือมาใหม่

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727747
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer 0/3
หนังสือมาใหม่

ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340652
เลขเรียก:
 • NLM - WT155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง 0/3
หนังสือมาใหม่

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา สัตยาศัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385467
เลขเรียก:
 • NLM - QV80
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country 0/3
หนังสือมาใหม่

การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country

ผู้แต่งหนังสือ: อานุภาพ เลขะกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162716492
เลขเรียก:
 • NLM - QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  180
  123
  94
  146
  133
  137


ล้างค่า