กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 133

การดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

 • คู่มือการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม
 • ดาวน์โหลดลายน้ำสำหรับรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • แบบฟอร์ม วจ.
 • การดำเนินงานการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

 • คู่มือการดำเนินงานการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • แบบฟอร์ม IRB.
 • การเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

  ประกาศกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

 • หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • แผนภูมิแสดงระบบการควบคุมกำกับการดำเนินงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่
 • แผนการควบคุมการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุน การทำวิจัย ตำรา ผลงานวิชาการ
 • ขั้นตอนการลาเพื่อผลิตผลงานวิจัย ปี 2564
 • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่
 • แนวทางการให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2564
 • หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563
 • แผนการควบคุมการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการทำวิจัย ตำรา ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
 • ระเบียบการลาเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
 • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563
 • การสร้างขวัญและกำลังใจการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563