กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 133

การดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

  • คู่มือการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม
  • ดาวน์โหลดลายน้ำสำหรับรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
  • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • แบบฟอร์ม วจ.
  • การดำเนินงานการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

  • คู่มือการดำเนินงานการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
  • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • แบบฟอร์ม IRB.
  • การเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม