กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 133

ข่าวประกาศกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 • หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563
 • ระเบียบการลาเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ
 • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 • คู่มือดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562
 • คู่มือวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562
 • ขั้นตอนระบบการควบคุมกำกับการดำเนินงานวิจัย
 • ขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • รายละเอียดเอกสารเพื่อขอดำเนินงานวิจัย
 • การคุ้มครองสิทธิ์งานวิชาการ/วิจัย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
 • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ)
 • สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)
 • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 • Scimago Journal & Country Rank
 • องค์การอนามัยโลก (WHO)
 • ฐานข้อมูลวิจัยไทย (ThaiLis )
 • การให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยญาติ
 • คู่มือการประเมินและดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์