กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 133

ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2561

  • 1). Seesawang, J., & Thongtang, P. (2018). Taking Care of Myself: Role of Self-Care in Management of Hypertension among Thai Older Adults with Hypertension. Science International (Lahore), 30(2), 143-147.
  • 2). Ratanasiripong, N.T., Sri-Umporn, S., Hanklang, S., & Ratanasiripong, P. (2018). Human papillomavirus (HPV) vaccination and factors related to intention to obtain the vaccine among young college women in Thailand. Journal of Health Research, 32(2), 142-151.
  • 3). เพ็ชรี รูปะวิเขตร์, จิรพร ชมพิกุล, พลอยไพลิน รูปะวิเขตร์ และ ศรีจันทร์ ฟูใจ. (2561). การจัดการสังคม ผู้สูงอายุของพื้นที่หุบเขาเมืองชิมานโดะ จังหวัดโคชิ ประเทศญี่ปุ่น. วารสารการพัฒนาชุมชนและ คุณภาพชีวิต, 6(1), 22-42.
  • 4). วรางคณา บุญมา. (2561). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อการรับรู้ความสามารถ ของตนเองในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(2), 74-86.
  • 5). พักตร์วิภา ตันเจริญ, ประทุม สร้อยวงค์ และ วราวรรณ อุดมความสุข. (2561). ผลของโปรแกรมการประยุกต์ รูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการควบคุมอาหารต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. พยาบาลสาร, 45(4), 159-170.
  • 6). ยุพเรศ พญาพรหม และ วงเดือน สุวรรณคีรี. (2561). การส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 12 (ฉบับพิเศษ), 13-23.
  • 7). พิกุล ตินามาส, ภัทรานิษฐ์ จองแก และ ทิพย์สุดา เส็งพานิช. (2561). พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของ ผู้สูงอายุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 24(2), 72-83.
  • 8). สุมิตรพร จอมจันทร์, ธณัชช์นรี สโรบล, นิตยา บุญลือ และ เกศราภรณ์ ชูพันธ์. (2561). การพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลภาวะฉุกเฉินผู้สูงอายุที่เสพสุรา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา ภาคเหนือ, 24(2), 37-49.
  • 9). นงลักษณ์ ตุ่นแก้ว, ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล และ พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน. (2561). ผลของโปรแกรมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส 1ย และการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 24(2), 83-95.
  • 10). ประกายแก้ว ธนสุวรรณ, วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ และ โรชินี อุปรา. (2561). ผลการพัฒนาผู้เรียนตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม, 37(6), 109-117.