กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 133

ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2562

 • 1).Nawai, A. (2019). Chronic pain management among older adults: A scoping review. Sage open nursing, 5, 1-17.
 • 2).Fancher-Heelan, L., Shi L., Zhang, Y., Cai, Y., Nawai, A & Leveille. S. (2019). Impact of continuous electronic fetal monitoring on birth outcomes in low risk pregnancies. Birth, 46(2), 311-317.
 • 3).Phuangngoenmak, S., Keawpan, W., Pichayapinyo, P., & Hangwong, U. (2019). Effectiveness of the Strengthening Diabetes Care Program: A Randomized Controlled Trial with Thai Nurse Practitioners. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 23(1), 18-31.
 • 4).Nawai, A. & Phongphanngam, S. (2019). Exploring the use of efficacy of complementary and alternative intervention for managing chronic pain in older adults: A Systematic Review".Boromarajonani college of Nursing, Uttaradit Journal, 11(1). 1-25.
 • 5).สุพิมล ขอผล, เกศราภรณ์ ชูพันธ์, ธณัชช์นรี สโรบล, สุมิตรพร จอมจันทร์ และ นิตยา บุญลือ. (2019). การ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ในนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร, 46(1), 83-96.
 • 6).อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และ พิมพิมล วงศ์ไชยา. (2562). บทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1), 38-47.
 • 7).ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และ วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. (2562). ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในวัยเด็กก่อนเรียน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 25(2), 1-17.
 • 8).Seesawong, J. & Thongtang. (2019). Factors associated with self-management ability among older adults with hypertension in Asia”: A systematic review of qualitative studies. Nursing Science Journal of Thailand, 37(1), 86-107.
 • 9).ศศิธร ชิดนายี, ภราดร ล้อธรรมมา, วราภรณ์ ยศทวี,นัยนา แก้วคง และวิภา ประสิทธิโชค. (2562). ประสบการณ์ของหญิงไทยในเขตภาคเหนือที่เป็นมะเร็งเต้านมในการรับการรักษาจากผู้ให้บริการสุขภาพ.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(3), 82-94.
 • 10).ศศิธร ชิดนายี, วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา อินธิโชติ และ มณฑา อุดมเลิศ.(2562).ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้านโดยใช้รูปแบบภาคีเครือข่าย WE CAN DO by TIM.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2), 103-117.
 • 11).ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, ยุคนธร ทองรัตน์, สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ และ ศศิธร ชิดนายี. (2562). ประสบการณ์การ จัดการตนเองของวัยรุ่นที่เป็นเบาหวาน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 39(4), 63-72.
 • 12).อนัญญา คูอาริยะกุล, วิมล อ่อนเส็ง, ศศิธร ชิดนายี, ศุภิสรา สุวรรณชาติ, ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร. (2562).ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2), 187-200.
 • 13).วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา แก้วคง, ภราดร ล้อธรรมมา, ศศิธร ชิดนายี, จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, สุทธาทิพย์ ทุมมี. (2562). การปรับตัวของหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2), 272-283.
 • 14).ภราดร ล้อธรรมมา, อนัญญา คูอาริยะกุล, วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา แก้วคง, ศศิธร ชิดนายี. (2562). ประสบการณ์ของสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมภายหลังการได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2), 32-48
 • 15).ยุพเรศ พญาพรหม. (2562). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษา พยาบาลในการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47(4), 386-406.
 • 16).มนตรี คำรังษี, สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์, ทิพย์ ลือชัย, เขมิกา สิริโรจน์พร และ ชยธิดา ไชยวงษ์. (2562). การ ซักประวัติอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาระบบนรีเวช. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ ไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 25(1). 71-79.
 • 17).วริศา วรวงศ์, พูนทรัพย์ ลาภเจียม และ วราภรณ์ บุญยงค์. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชนนี เชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 25 (2), 13-25.
 • 18).พูลทรัพย์ ลาภเจียม. (2562). ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานต่อความรู้และทักษะการ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีเชียงใหม่. ราชาวดีสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรินทร์, 9 (2), 42-54.