กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 133

ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2563

 • 1). Thongtang, P., Fonghaew, W., Lojanapiwat, B., Sansiriphun, N., & Chaloumsuk, N. (2020). Prevalence and Factors Associated with Quality of Life among Diabetic Men Living with Erectile Dysfunction. Walailak Journal of Science and Technology.

 • 2). Nawai, A., Foust, F., Shi, L., You, T, & Leveille, S. (2020). Is pain catastrophizing associated poor physical performance and falls in older adults? Archives of Gerontology and Geriatrics, 99, 1-6.

 • 3).Mulready-Shick, J., Edward, J., & Sitthisongkram, S. (2019). Developing Local Evidence About Faculty Written Exam Questions: Asian ESL Nursing Student Perceptions about Linguistic Modification. Nurse Education Perspectives, 41(2), 109-111.

 • 4). Chonticha, A., Areewan, K.,Wipada, K., Kannika, K., &Sue, T. (2020). Wellness among nursing students: A qualitative study. Nurse Education in Practice,48(1), 1-7.

 • 5).Thongtang, P., & Seesawang, J. (2020). Erectile Dysfuntion and Quality of Life among Diabetic Men: A Systematic Review of Quantitative Studies. Nursing Science Journal of Thailand Faculty of Nursing, Mahidol University, 38(1),1-15.

 • 6).Nawai, A., Phongphanngam, S., Radabutr, M., Saritdikul, S., & Rearungchom, T. (2020). The Effectiveness of Mindfulness Meditation among Older Adults: A Systematic Review. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 21(1), 125-135.

 • 7).สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม และ อัมภิชา นาไวย์. (2563). การหกล้ม กลัวหกล้ม และการจำกัดกิจกรรมเนื่องจากกลัวหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนชานเมืองเชียงใหม่. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 36(1), 22-38.

 • 8).Oupra, R., Kantawong, E., Chonticha, A.,Gavila, W., & Thanaphakawatkul, C. (2020).Implementing a model to evaluate family impact associated with chronic illness: Research Utilization. Boromarajonani college of Nursing, Uttaradit Journal, 12(1), 1-12.

 • 9).โรชินี อุปรา, ประกายแก้ว ธนสุวรรณ, เอกชัย กันธะวงศ์, ชลธิชา อมาตยคง และ ชยธิดา ไชยวงษ์. (2563). การพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และชุมชน 1. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(2), 138-151.

 • 10).นนทรัตน์ จำเริญวงศ์, สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์ และ ชยธิดา ไชยวงษ์. (2563). การประเมินและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(1), 319-330.

 • 11).กรรณิกา เรือนจันทร์, เอกชัย กันธะวงศ์ และ ชยธิดา ไชยวงศ์. (2563). การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(1), 184-198.

 • 12).เกศราภรณ์ ชูพันธ์, พนิดา พาลี และ ปริศนา ยิ่งราษฏร์สุข. (2563). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(2),74-84.

 • 13).อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, มาริสา สุวรรณราช และ เกษศิรินทร์ ภู่เพชร. (2563). วิจัยประเมินแบบเสริมพลัง: โครงการอาหารของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 12(1), 122-136.
 • 14).ศศิธร ชิดนายี, ศุทธินี วัฒนกูล, ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, วราภรณ์ ยศทวี และ อนัญญา คูอาริยะกุล. (2563).ผลของการใช้การเรียนการสอนตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 12(1), 76-91.

 • 15).Eakachai, K., & Roshinee, O.(2020) Effect of Multicomponent Interventions on Reducing Alcohol Drinking Behavior Among Adolescents : A Systematic Review. Boromarajonani college of Nursing, Uttaradit Journal,7(3),115-129.

 • 16).ณิชชา ทิพย์วรรณ์,ปลื้มจิต โชติกะ,สายฝน สฤษดิกุล และพิมพ์ใจ อุ่นบ้าน.(2563) ผลของการเรียนแบบสหวิชาชีพต่อความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ ทัศนคติ และความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(3),168-181.

 • 17).พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ไพฑูรย์ อุ่นบ้าน และ ณิชชา ทิพย์วรรณ์. (2563). การพัฒนาแนวปฏิบัติในการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 21(1), 99-114.

 • 18).ปวีณา ยศสุรินทร์, พักตร์วิภา ตันเจริญ และ ณัฎฐชญาดา ราชวัง. (2563). การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ, 7(1), 131-141.
 • 19).ภาวดี เหมทานนท์ และ อมาวสี อัมพันศิริรัตน์. (2563). ผลของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิด ต่อการตระหนักรู้ในตนเองในนักศึกษาพยาบาล. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(7), 275-288.
 • 20).วรรณภา กาวิละ, พูลทรัพย์ ลาภเจียม และวราภรณ์ บุญยงค์. (2563) การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในยุค Covid-19.วารสารการพยาบาลการสาธารณสุขและการศึกษา,21(2),14-28.
 • 21).ประไพศรี กาบมาลา, สุปราณี โฆวัชรกุล,เยาวลักษณ์ มาก๋า และสุพัตรา สินธุบัว.(2563) การดูแลต่อเนื่องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำในแผนกฝากครรภ์.วารสารการพยาบาลและสุขภาพ,14(2),1-9.