กลุ่มงานบริการวิชาการ
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 207

โครงการดำเนินการกลุ่มงานบริการวิชาการ ประจำปี 2563

โครงสร้างกลุ่มงานบริการวิชาการ

ข่าวประกาศกลุ่มงานบริการวิชาการ

 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563
 • ขอเชิญ... พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (รูปแบบออนไลน์)” สมัครเข้าร่วมประชุม
 • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่1
 • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2
 • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3
 • การบริหารจัดการอุทกภัย
 • Form After_Action_Review_Form
 • ระบบและกลไกการบริการวิชาการในเรื่องการบูรณาการกับการเรียนการสอน
 • ระบบและกลไกการบริการวิชาการในเรื่องการบูรณาการกับการเรียนการสอน (ต่อ)
 • ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ
 • การบริการวิชาการแก่สังคม
 • การบริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ)
 • องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 • โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี
 • โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 • คู่มือความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE
 • Problem Based Learning
 • การวางแผนเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อกําหนด วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
 • การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น
 • การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ
 • ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น สําหรับสถานบริการสาธารณสุข
 • ภาวะผู้นำ
 • หลักการสื่อสารเบื้องต้นเพื่อสร้างมิตรภาพแก่ผู้รับบริการ
 • รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2554
 • Psychosocial Care of the Trauma Victim & Family
 • Secondary Trauma Assessment 90 Second Assessment
 • Trauma
 • TraumaCare
 • TraumaCarein
 • การพยาบาลครอบครัวกระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล
 • การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 • โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553
 • สรุปโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2553
 • โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553
 • รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2553