ตารางแสดงการใช้รถในเวลาราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการขอใช้รถ ผู้ขอใช้รถ วันที่ขอใช้รถ วันที่สิ้นสุด เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานะการขอใช้รถ
รับ-ส่ง ผอ.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ และร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นางสาวเอมพิกา ตาใจ 12 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:00:00 12 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:00:00 รอการอนุมัติ
ส่งนักศึกษาไปฝึกอบรม นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 07:30:00 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:30:00 รอการอนุมัติ
ส่งเอกสาร นางสาวปุญนิศา คำวงษา 23 เมษายน 2019 เวลา 14:30:00 23 เมษายน 2019 เวลา 15:00:00 รอการอนุมัติ
รับส่งนักศึกษาเข้าร่วมซ้อมพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นท์ นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว 29 มีนาคม 2019 เวลา 16:00:00 29 มีนาคม 2019 เวลา 21:00:00 รอการอนุมัติ
เสนอแฟ้มงานก่อสร้างท่านผู้ตรวจราชการเขต 1 นางสุภรณ์ แสงอินทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:30:00 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:30:00 รอการอนุมัติ
การบริหารจัดการวิทยาลัยเครือข่าย นางสาววิภา ทองรับแก้ว 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:00:00 01 มีนาคม 2019 เวลา 23:00:00 รอการอนุมัติ
นิเทศวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 นางวรรณภา กาวิละ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:00:00 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:00:00 รอการอนุมัติ
นำนักศึกษาปี 1 ห้อง 1 ดูงานวิชาศิลปะ อารยธรรม นางวรรณภา กาวิละ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:00:00 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:00:00 อนุมัติแล้ว
ส่งนักศึกษาไปรับการ Orientation วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 นายพิเชษฐ แซ่โซว 17 มิถุนายน 2019 เวลา 07:00:00 17 มิถุนายน 2019 เวลา 16:00:00 รอการอนุมัติ
นำนักศึกษาปี 1 ห้อง 2 ดูงานวิชาศิลปะ อารยธรรม นางวรรณภา กาวิละ 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:00:00 อนุมัติแล้ว