กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 115

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

 • แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครึ่งปี)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปี)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60 (ไฟล์ excel) ดาวน์โหลดแยกตามกลุ่มงานด้านล่างนี้
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60 (ไฟล์ excel)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ excel)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59 (ปรับแผนครึ่งปี)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59 (ปรับปรุง วันที่ 10 มี.ค 59)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 58
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 57
 • Download แบบฟอร์ม
 • เอกสารการประกันคุณภาพภายนอก
 • เอกสารประกอบการประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก(ฉบับเดือนเมษายน ๖๑)
 • คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก(สิงหาคม ๒๕๕๘)
 • คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล พศ.๒๕๕๖
 • การปรับปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ตามคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาฯ สําหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (ร่าง)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๒๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘
 • SAR ปี ๒๕๕๗
 • ตัวชี้วัดกลุ่มงาน (SAR ระดับกลุ่มงาน) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 • คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๗
 • เสนอการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศษสตร์ พ.ศ.2559 - สบช
 • SAR ปี 2558
 • SAR สภาพยาบาล 2560
 • แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • รายงานประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปีงบประมาณ 2559
 • ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • SAR ปี 2559
 • SAR ปี 2560
 • SAR ปี 2561 ( รอบ 6 เดือน )
 • SAR ปี 2561 ( รอบ 12 เดือน )