รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1)  รหัสหลักสูตร 25520041108056
1.2)  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                 : พย.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
                      : B.N.S
วิชาเอก          ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
   รูปแบบ
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประเภทของหลักสูตร
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้
      ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในการสอนร่วมด้วย
การรับเข้าศึกษา
      นักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่จัดการเรียนการสอน :
      ในสถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

2.ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร


2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      2.1 ปรัชญาหลักสูตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีศาสตร์และศิลป์ในการใช้กระบวนการพยาบาลดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร (Caring) บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanistic Care) เพื่อตอบสนองระ บบบริการสุขภาพของชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงทั้งทฤษฏีและปฏิบัติทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น และสามารถวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางคลินิกที่ดี ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

      2.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ใช้บริการแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร (Caring) บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanistic Care) เนื่องจากระบบบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบของบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์ดังกล่าวผลกระทบที่ตามมาคือ ภาวะพึ่งพิง การเจ็บป่วยเรื้อรัง ความต้องการการดูแล การจัดการปัญหาสุขภาพต่างๆ การบริการสุขภาพต้องปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลในสังคมทุกช่วงวัย โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นผู้ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการให้บริการทางด้านสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความขาดแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ
      2.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้
   2.3.1. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีความเอื้ออาทร สำนึกในสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
   2.3.2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ หลักฐานเชิงประจักษ์ และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
   2.3.3.มีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ รู้จักแก้ปัญหาในการปฏิบัติการพยาบาลและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพโดยอาศัยความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัย
   2.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   2.3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
   2.3.6. มีความสามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

3.ระบบการจัดการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม555
3.1. ระบบการจัดการศึกษา
      3.1.1 ระบบ
              ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแต่ละในปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
              ภาคการศึกษา ปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
      3.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
              มีภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
       3.1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
              ไม่มี

4.การดำเนินการหลักสูตร

4. การดำเนินการหลักสูตร
4.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เป็นระบบทวิภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ในเวลาราชการ
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
4.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
4.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
4.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
4.3.2 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
4.3.3 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
4.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
4.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
4.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
4.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
4.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี

จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2568
ชั้นปีที่ 1
150
150
150
150
150
ชั้นปีที่ 2
-
150
150
150
150
ชั้นปีที่ 3
-
-
150
150
150
ชั้นปีที่ 4
-
-
-
150
150
รวมจำนวนนักศึกษา
150
300
450
600
600
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
-
-
-
150
150

5.โครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
1. การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. การลงทะเบียนข้ามสถาบัน ไม่มี หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคฤดูร้อน และไม่เกิน 8 ปี
          3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      136   หน่วยกิต
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                                                             30        หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                                                                                                    14        หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                                       8         หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ 76 หน่วยกิต
- วิชาทฤษฎี 40 หน่วยกิต
- วิชาปฏิบัติ 36 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 14 หน่วยกิต
ภ. 1101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 2(2-0-4)
L 1101 Thai for Academic Purposes
ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
L 1102 English for Communication 1
ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
L 1103 English for Communication 2
ภ. 1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
L 1204 English for Academic Purposes
ภ. 1305 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5)
L 1305 English for Professional Purposes

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 หน่วยกิต
สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
SH 1101 Human, Health and Environment
สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4)
SH 1102 Arts, Civilization and Local Wisdoms
สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 2(2-0-4)
SH 1103 Development of Systematic Thinking
สม. 1104 ศาสนาและปรัชญาเพื่อการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)
SH 1104 Religions and Philosophy for Living

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
วค. 1101 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 2(2-0-4)
Sc 1101 Mathematics for Life in the Information Period
วค. 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)
Sc 1102 Science for Living
วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4)
Sc 1103 Information Technology for Application

4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต
รก. 1101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2(0-6-0)
LA 1101 Learning Through Activities


(2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 24 หน่วยกิต

พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
P 1101 Microbiology and Parasitology
พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5)
P 1102 Anatomy and Physiology 1
พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5)
P 1103 Anatomy and Physiology 2
พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 2(2-0-4)
P 1104 Psychology and Development
พ. 1105 ชีวเคมี 3(2-2-5)
P 1105 Biochemistry
พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4)
P 1106 Nutrition and Health
พ. 1207 เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
P 1207 Pharmacology
พ. 1208 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)
P 1208 Pathophysiology
พ. 1409 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 2(2-0-4)
P 1409 Economics and Health System

2) กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 76 หน่วยกิต
2.1 วิชาทฤษฎี จำนวน 40 หน่วยกิต
พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4)
Nu 1201 Nursing Concepts, Theories and Nursing Process
พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3(2-2-5)
Nu 1202 Principles and Techniques in Nursing
พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)
Nu 1204 Communicating, Health Education, and Health Counseling
พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
Nu 1205 Ethics and Laws in Nursing Profession
พย. 1206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6)
Nu 1206 Pediatric and Adolescent Nursing
พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6)
Nu 1209 Adult Nursing 1
พย. 1211 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(2-0-4)
Nu 1211 Adult Nursing 2
พย. 1213 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
Nu 1213 Gerontological Nursing
พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(3-0-6)
Nu 1219 Mental Health and Psychiatric Nursing
พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6)
Nu 1221 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
พย. 1315 การพยาบาลชุมชน 1 3(3-0-6)
Nu 1315 Community Nursing 1
พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล 2(1-2-3)
Nu 1325 Nursing Research
พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2 2(2-0-4)
Nu 1417 Community Nursing 2
พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
Nu 1423 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2(1-2-3)
Nu 1426 Primary Medical Care
พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
Nu 1428 Administration and Trends of Nursing Profession

2.2 วิชาปฏิบัติ จำนวน 36 หน่วยกิต

พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 4(0-12-0)
Nu 1203 Principles and Techniques in Nursing Practicum
พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-0)
Nu 1307 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1
พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(0-6-0)
Nu 1308 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2
พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(0-9-0)
Nu 1310 Adult Nursing Practicum 1
พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(0-9-0)
Nu 1312 Adult Nursing Practicum 2
พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2(0-6-0)
Nu 1314 Gerontological Nursing Practicum
พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 3(0-9-0)
Nu 1316 Community Nursing Practicum 1
พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(0-9-0)
Nu 1320 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0)
Nu 1322 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 3(0-9-0)
Nu 1418 Community Nursing Practicum 2
พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 3(0-9-0)
Nu 1418 Community Nursing Practicum 2
พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 2(0-6-0)
Nu 1424 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(0-9-0)
Nu 1427 Primary Medical Care Practicum
พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0)
Nu 1429 Nursing Administration Practicum

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
ล. 1001 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2(2-0-4)
E 1001 Personality Development and Emotional Quotient
ล. 1002 หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4)
E 1002 Principle of Political Science and Thai Government Politics
ล. 1003 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 2(1-2-3)
E 1003 Thai Wisdom and Health Care
ล. 1004 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2(0-6-0)
E 1004 Exercise for Health
ล. 1005 พืชสมุนไพร 2(2-0-4)
E 1005 Herbs
ล. 1006 ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด 2(2-0-4)
E 1006 Introduction to Business in Health Care Services and Marketing
ล. 1007 การนวดแผนไทย 2 (1-2-3)
E 1007 Thai Traditional Massage
ล. 1008 การศึกษาอิสระ 2(0-6-0)
E 1008 Independent Study

6.แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภ. 1101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 2(2-0-4)
ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
วค. 1101 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 2(2-0-4)
วค. 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)
สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 2(2-0-4)
สม. 1104 ศาสนาและปรัชญาเพื่อการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)
รก. 1101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2(0-6-0)
พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5)
รวม 20 หน่วยกิต 20(17-8-35)

ภาคการศึกษาที่ 2

ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4)
สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4)
พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5)
พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 2(2-0-4)
พ. 1105 ชีวเคมี 3(2-2-5)
พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4)
รวม 20 หน่วยกิต 20(17-6-37)
รวมตลอดชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 40 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1


ภ. 1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
พ. 1207 เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
พ. 1208 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)
พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4)
พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3(2-2-5)
พย. 1204 การสื่อสาร การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)
พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต 19(16-6-35)
ภาคการศึกษาที่ 2
พย. 1206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6)
พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6)
พย. 1211 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(2-0-4)
พย. 1213 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(3-0-6)
พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6)
ล.……………. เลือกเสรี1 2 (- - -)
ล……………. เลือกเสรี2 2 (- - -)
รวม 20 หน่วยกิต 20(16-0-32 บวกวิชาเลือก)


ภาคฤดูร้อน
พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 4(0-12-0)
รวม 4 หน่วยกิต 4(0-12-00)
รวมตลอดชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 43 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-0)
พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(0-9-0)
พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2(0-6-0)
พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0)
รวม 11 หน่วยกิต 11(0-33-0)


ภาคการศึกษาที่ 2
ภ. 1305 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5)
พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(0-9-0)
พย. 1315 การพยาบาลชุมชน 1 3(3-0-6)
พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(0-9-0)
พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล 2(1-2-3)
รวม 14 หน่วยกิต 14(6-22-14)

ภาคฤดูร้อน
พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(0-6-0)
พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 3(0-9-0)
รวม 5 หน่วยกิต 5(0-15-0)
รวมตลอดชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

พ. 1409 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 2(2-0-4)
พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2 2(2-0-4)
พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2(1-2-3)
พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(0-9-0)
ล………… เลือกเสรี 3 2 (- - -)
รวม 16 หน่วยกิต 16(10-11-21บวกวิชาเลือก)

ภาคการศึกษาที่ 2
พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2                                                                                               3(0-9-0)
พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2                                                         2(0-6-0)
พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                                                                                            2(0-6-0)
                 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง


                   รวมตลอดชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนจำนวน       23    หน่วยกิต
                   รวมตลอดหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนจำนวน    136    หน่วยกิต