ผศ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วิทยาลัย

 • ข้อมูลวิทยาลัย
 • แผนผังวิทยาลัย
 • โครงสร้างองค์กร
 • อำนาจหน้าที่
 • หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
 • แผนที่วิทยาลัย
 • เส้นทางเดินทางมาวิทยาลัย
 • สมาคมศิษย์เก่า
 • บุคลากร
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • Q&A
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งคำร้องขอตรวจสอบและขออุทธรณ์ผลการเรียน
 • นโยบายองค์กรสุขภาวะ
 • ติดต่อเรา


 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

 • วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข
  (Journal of Nursing and Public Health Research)

 • ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
  ในวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข
  ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์
  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  หน่วยงานภายใน

  ระบบสารสนเทศ

 • ระบบสารสนเทศภายใน
 • ระบบสารสนเทศ (สบช)
 • ระบบสารสนเทศภายนอก
 • บริการอื่นๆ
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายงานประจำปี 2566
 • KM Finance Clinic
 • แผ่นพับสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/อบรม
 • แผ่นพับสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ วพบ.ชม.
 • คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารบรรณ
 • ประกาศค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2566 (นศ.ปี1-4)
 • ใบผ่อนผันค่าเทอม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
 • check list การบริหารโครงการ
 • แนวทางการขอยืมทรัพย์สินของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่(การยืม)
 • คู่มือการทำรายงานหลังกลับจากการไปราชการ
 • มาตรา 42 เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
 • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมสัมมนาฯ
 • ขอส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
 • แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร 7223 ใหม่ word
 • แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทน
 • แบบฟอร์ม-คชจ.เดินทางไปราชการ+สัญญายืมเงินแก้ไข
 • แบบฟอร์ขอ O.T.2
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ
 • แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง
 • แบบฟอร์ม-เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ใหม่
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พรบ.วิธีการงบประมาณปี2561
 • ความแตกต่างในการเบิกจ่ายของการประชุมกับการฝึกอบรม
 • ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน   
   แผ่นพับการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ  
 • KM นางสาวฤทัย อุตมะ
 • KM นางสุพิศ ประคองยศ
 • BCNC Green College
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีกาสะลอง
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ(มีคู่มือ/แนวทาง/แบบฟอร์ม)
 • คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 • แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
 • จำนวนผู้เข้าชม

  Search New CINAHL


  New CINAHL Package

  ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย

 • ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน สบช. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admissions ปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามความรับผิดชอบ หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และความเสมอภาค
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Quota ปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Admission ปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน และคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), บุตรอสม. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
       เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถและแม่บ้าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 Quota ปีการศึกษา 2567
 • ประกาศกำหนดการทดสอบระบบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.),บุตรอสมและบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
       เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน และคนสวน
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถและแม่บ้าน
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ)
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), บุตรอสม. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
     เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม),บุตรอสมและบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
     เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา2567(เพิ่มเติม)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), บุตรอสม. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567
 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 (รอบที่2)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 2)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รอบที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และบุตรอสม.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) หลักสูตรภาคพิเศษ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2566
 • ประกาศการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566
 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบ 3
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบ 2
 • ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565
 • ใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล,เอกสารตรวจสุขภาพและเอกสารชำระเงิน
 • กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กค.2565
 • ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565
 • แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565
 • ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต้องมีผลการตรวจรับรองโควิด-19จากสถานพยาบาลก่อนเข้าสอบ
 • แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ตารางสอบและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับ 8 มิย 65)
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6/2 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (ฉบับเพิ่มเติม)
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักศุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 ทุน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 และให้ตัวสำรองสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ
     (เรียนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
 • เปลี่ยนแปลงวันและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3: ฉบับปรับปรุง)
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉพาะงบลงทุน
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน
 • ขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64 งบลงทุน
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบลุงทุน ประจำปี 2563
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบลุงทุน ประจำปี 2562
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน(เงินรายได้)
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปี


 • << เพิ่มเติม >>
 • รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ผลการวิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน
 • การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน
 • รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุน


 • << เพิ่มเติม >>
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ประจำปี 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปี 2565


 • << เพิ่มเติม >>

  ปฏิทินกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ที่อยู่ : 201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร : 053-121-121
  Boromarajonani College of Nursing Chiang Mai,Thailand Address: 201 Moo.4 Tambon Don Kaeo, Amphoe Mae Rim, Chiang Mai 50180 Phone: 053-121-121
  E-mail : [email protected]

  BCNC

  เว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  

  อ่านเพิ่มเติม