ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วิทยาลัย

 • ข้อมูลวิทยาลัย
 • แผนผังวิทยาลัย
 • โครงสร้างองค์กร
 • อำนาจหน้าที่
 • หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
 • แผนที่วิทยาลัย
 • เส้นทางเดินทางมาวิทยาลัย
 • สมาคมศิษย์เก่า
 • บุคลากร
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • Q&A
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ITA
 • ช่องทางแจ้งคำร้องขอตรวจสอบและขออุทธรณ์ผลการเรียน
 • นโยบายองค์กรสุขภาวะ

 • วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข
  (Journal of Nursing and Public Health Research)

 • ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
  ในวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข
  ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์
  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  หน่วยงานภายใน

  ระบบสารสนเทศ

 • ระบบสารสนเทศภายใน
 • ระบบสารสนเทศ (สบช)
 • ระบบสารสนเทศภายนอก
 • บริการอื่นๆ
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

 • คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารบรรณ
 • ประกาศค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2566 (นศ.ปี1-4)
 • ใบผ่อนผันค่าเทอม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
 • check list การบริหารโครงการ
 • แนวทางการขอยืมทรัพย์สินของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่(การยืม)
 • คู่มือการทำรายงานหลังกลับจากการไปราชการ
 • มาตรา 42 เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
 • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมสัมมนาฯ
 • ขอส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
 • แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร 7223 ใหม่ word
 • แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทน
 • แบบฟอร์ม-คชจ.เดินทางไปราชการ+สัญญายืมเงินแก้ไข
 • แบบฟอร์ขอ O.T.2
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ
 • แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง
 • แบบฟอร์ม-เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ใหม่
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พรบ.วิธีการงบประมาณปี2561
 • ความแตกต่างในการเบิกจ่ายของการประชุมกับการฝึกอบรม
 • ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน   
   แผ่นพับการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ  
 • KM นางสาวฤทัย อุตมะ
 • KM นางสุพิศ ประคองยศ
 • BCNC Green College
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีกาสะลอง
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ(มีคู่มือ/แนวทาง/แบบฟอร์ม)
 • คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 • แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
 • vdo แนะนำวิทยาลัย

  รายการประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก

  ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่

  Search New CINAHL


  New CINAHL Package

  ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย

 • หนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1
 • หนังสือขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • Itinerary for Delegates from the University of East AngliaWelcome on 25th September 2023
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • ประกาศขยายเวลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและแม่บ้าน
 • ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารตามสั่ง
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 (รอบที่2)
 • ประกาศจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องจำลองเสมือนจริง พร้อมอุปกรณ์ภายใน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 2)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รอบที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และบุตรอสม.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566
 • กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติ รอบที่ 3 Admisson
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • ประกาศขยายเวลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและแม่บ้าน
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ คนสวน พนักขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวนและพนักงานขับรถ
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริการวิชาการ
 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 (รอบที่2)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 2)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รอบที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และบุตรอสม.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) หลักสูตรภาคพิเศษ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2566
 • ประกาศการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566
 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบ 3
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบ 2
 • ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565
 • ใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล,เอกสารตรวจสุขภาพและเอกสารชำระเงิน
 • กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กค.2565
 • ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565
 • แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565
 • ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต้องมีผลการตรวจรับรองโควิด-19จากสถานพยาบาลก่อนเข้าสอบ
 • แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ตารางสอบและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับ 8 มิย 65)
 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (รอบแรก)
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6/2 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (ฉบับเพิ่มเติม)
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักศุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 ทุน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 และให้ตัวสำรองสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ
     (เรียนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
 • เปลี่ยนแปลงวันและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3: ฉบับปรับปรุง)
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 34 กลุ่มที่ 1


 •     การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 34 กลุ่มที่ 1
 • โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • ลิงค์สำหรับสมัครโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน้วยงานต้นสังกัดเท่านั้น)
 • รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๒๔-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (ปิดรับสมัครวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓)
 •       หนังสืองดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2563

  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563

 • ใบลากิจส่วนตัว – ลาป่วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ผู้ช่วยพยาบาลตามแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2563
 • เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบหลักสูตรประกาศนัยบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปี 2563
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปี 2563
 • ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปี 2563
      ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเขียนหลักสูตรประกาศนัยบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปี 2563
 • ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารตามสั่ง
 • ประกาศจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องจำลองเสมือนจริง พร้อมอุปกรณ์ภายใน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องปฏิบัติการ 3 สาขาวิชา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องปฏิบัติการ 3 สาขาวิชา
 • ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 66 ชุด
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น
 • ประกาศจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโตขั้นสูง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 • ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโตขั้นสูง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน รอบ 12 เดือน
 • ประกาศก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ประมูลร้านค้าเช่าถ่ายเอกสารและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด งบปี 64
 • ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักเฟื่องฟ้า
 • ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักเฟื่องฟ้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (UpDate 27/01/63)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 • ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุง
 • (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบเครือข่าย ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบเครือข่าย ระยะ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบเครือข่าย ระยะ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศสอบราคาโรงจอดรถยนต์
 • ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคาร
 • ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพฯ)
 • ประกาศผลการประมูลร้านขายของในวิทยลัย
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน
 • ขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64 งบลงทุน
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบลุงทุน ประจำปี 2563
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบลุงทุน ประจำปี 2562
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน(เงินรายได้)
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปี
 • รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
 • รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะงบลงทุน ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 • รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน)ไตรมาส 2
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
 • ขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 ไตร 3
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะงบลงทุน)ไตรมาส 2
 • รายงานผลส่งแบบ สขร ปีงบประมาณ2563
 • แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563
 • แบบรายงานผลการปฎิบัติตามการจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
 • แบบรายงานผลการปฎิบัติตามการจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาส 2
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 62
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร. มค.62
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 62
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ส่ง สตง.ที่8
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ส่ง สบช.
 • รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4
 • รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(งบลงทุน) ไตรมาส4
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (งบลงทุน)
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (งบดำเนินงาน)
 • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน(เงินรายได้)
 • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.61
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.61
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.60
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธ.ค.60 - เม.ย.61
 • รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.-พย. ปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค ปีงบประมาณ 2561
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุนไตรมาสที่ 4
 • รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุนไตรมาส 3
 • รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
 • รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ผลการวิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน
 • การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน
 • รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ประจำปี 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2565
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปี 2565
 • ปฏิทินกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ที่อยู่ : 201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร : 053-121-121
  Boromarajonani College of Nursing Chiang Mai,Thailand Address: 201 Moo.4 Tambon Don Kaeo, Amphoe Mae Rim, Chiang Mai 50180 Phone: 053-121-121
  E-mail : [email protected]

  BCNC

  เว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  

  อ่านเพิ่มเติม