เอกสาร


-  ขั้นตอนการขออนุมัติลา
-  คู่มือขออนุมัติไปราชการ
-  ผลการพัฒนาตนเอง
-  แบบฟอร์มรายงาน Faculty practice ปีการศึกษา 2565  
-  แบบบันทึกมอบหมายงาน  
-  รายชื่ออาจารย์ วพบ.เชียงใหม่  
-  รายชื่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วพบ.เชียงใหม่
-  แบบฟอร์มใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2564

-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2563

-  ใบลาออกลูกจ้างเหมาบริการ
-  คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ วพบ.ชม


สมัครงาน


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   (ปฏิบัติงานเลขาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)


 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอก
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
   เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวิชาการ


 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
   เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน


 - ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   (ปฏิบัติงานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)


 - ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   (ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ)


 - ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน


 - ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
   จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศขยายเวลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน


 - ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
   ทางการพยาบาลและแม่บ้าน


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด


 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


แผนภูมิแสดงข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล