ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
    ผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
    ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) 
  

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
     ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563  (ปิดรับสมัคร)
  

ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบริการวิชาการ


โครงสร้างกลุ่มงาน


             ผังโครงสร้างกลุ่มงานบริการวิชาการ

คู่มือกลุ่มงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564


             คู่มือกลุ่มงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานกลุ่มงานบริการวิชาการ


โครงการดำเนินการกลุ่มงานบริการวิชาการ


โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

 • ประกาศการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566

 • โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบ 3
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบ 2
 • ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (บุคคลทั่วไป) วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565
 • ใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล,เอกสารตรวจสุขภาพและเอกสารชำระเงิน
 • กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กค.2565
 • ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565
 • แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565
 • ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต้องมีผลการตรวจรับรองโควิด-19จากสถานพยาบาลก่อนเข้าสอบ
 • แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ตารางสอบและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับ 8 มิย 65)
 •     โครงการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (รอบแรก)
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6/2 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (ฉบับเพิ่มเติม)
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักศุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคปกติ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 ทุน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 และให้ตัวสำรองสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ (เรียนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
 • กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
 • เปลี่ยนแปลงวันและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3: ฉบับปรับปรุง)
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม