ดาวน์โหลดเอกสาร

KM Finance Clinic
แผ่นพับสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/อบรม
แผ่นพับสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-  คู่มือการทำรายงานหลังกลับจากการไปราชการ
-  บันทึกเบิกค่าล่วงเวลาOT.1
-  ขอส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
-  แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร 7223 ใหม่ excel
-  แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร 7223 ใหม่ word
-  แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทน
-  แบบฟอร์ม-คชจ.เดินทางไปราชการ+สัญญายืมเงินแก้ไข
-  แบบฟอร์ขอ O.T.2
-  ใบสำคัญรับเงิน
-  แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ
-  แบบฟอร์ม-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง
-  แบบฟอร์ม-เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ใหม่
-  แบบฟอร์ม-เบิกเงินการศึกษาบุตร
-  แบบฟอร์ขอ O.T
-  บันทึกข้อความขอเบิกค่าล่วงเวลา OT
-  คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

-  คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับวิทยาลัยในสังกัด
   สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562

-  คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2562 (Word)

-  ความแตกต่างในการเบิกจ่ายของการประชุมกับการฝึกอบรม