ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 รายละเอียด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวิชาการ รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปพัฒนาความรู้และบริการรูปแบบใหม่สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 2 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับต่ออายุประกาศนียบัตร สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next