เอกสารดาวน์โหลด

-  แบบฟอร์มขอจัดทำข้อสอบ

แผนภูมิแสดงงานบริการการศึกษา

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่รับจริง
   จำแนกตามปีการศึกษา


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
   จำแนกตามเพศและชั้นปี ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
   ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563


แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่


แผนภูมิแสดงต้นทุนสังกัดสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนจำแนกตามจังหวัด

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนแรกเข้าของนักศึกษากับจำนวนคงเหลือของนักศึกษา
   จำแนกตามปีการศึกษา


แผนภูมิแสดงผลการสอบสภาการพยาบาล 3 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2563)