แผนภูมิแสดงงานบริการการศึกษา


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาที่ได้รับจัดสรร และจำนวนที่รับจริง จำแนกตามปีการศึกษา

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามเพศและชั้นปี ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่


แผนภูมิแสดงต้นทุนสังกัดสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนจำแนกตามจังหวัด

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนแรกเข้าของนักศึกษากับจำนวนคงเหลือของนักศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา

แผนภูมิแสดงผลการสอบสภาการพยาบาล 3 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2563)