การอบรมออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 - MUCEER (มหาวิทยาลัยมหิดล)

การดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

 - คู่มือการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม
 - แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 - ดาวน์โหลดลายน้ำสำหรับรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
 - แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
   การวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์ม วจ. [อัพเดท 11-06-2567]
วจ.1)  แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
วจ.2)  แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม
วจ.2)  แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณา IRB
          (ไม่ขอทุนภายในวิทยาลัย)

วจ.2)  แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายในวิทยาลัย
วจ.3)  สัญญาในการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
วจ.4)  ขอเบิกเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการวิจัย
วจ.5)  รายงานความก้าวหน้าฯ การดำเนินโครงการวิจัย
วจ.5)  รายงานความก้าวหน้าฯ การผลิตตำรา
วจ.6)  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเผลิตตำรา
วจ.7)  แบบประเมินข้อเสนอ โครงการวิจัย
วจ.8)  ขออนุมัติลาเพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
วจ.9)  แบบบันทึกสรุปรายงานการดำเนินการวิจัยหลังจากลา
วจ.10)  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก
วจ.11)  บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
วจ.13)  แบบยื่นความจำนงขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วจ.14)  บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพิ่มบทความวิจัย
            วิชาการ ปีงบประมาณ 2567

วจ.15)  หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์


การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

 - เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
   ระดับชาติและระดับนานาชาติ

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ตำรา หนังสือ(ปรับแผนครึ่งปีงบประมาณ 2566)

รูปเล่มกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
  1)  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  2)  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
  3)  สาขาอนามัยชุมชน
  4)  สาขามารดาทารกฯ
  5)  สาขาจิตเวช
  6)  สาขาการพยาบาลเด็ก
  7)  งานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการฯ
  8)  งานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์


กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ตำรา หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปเล่มกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
  1)  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  2)  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
  3)  สาขาอนามัยชุมชน
  4)  สาขามารดาทารกฯ
  5)  สาขาจิตเวช
  6)  สาขาการพยาบาลเด็ก
  7)  งานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการฯ
  8)  งานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์


กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปเล่มกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
  1)  สาขาพื้นฐานและผู้สูงอายุ
  2)  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
  3)  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  4)  สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
  5)  สาขาการพยาบาลจิตเวช
  6)  สาขาพยาบาลเด็ก
  7)  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
  8)  กลุ่มวิชาการและกิจการนักศึกษา
การเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

รายละเอียดเอกสารเพื่อขอดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

 -  คู่มือการดำเนินงานการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
 -  แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณา
    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - แบบฟอร์ม IRB.
IRB 1 บันทึกข้อความ
IRB 2 แบบคำร้องขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
IRB 3 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
IRB 4 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
IRB 5 เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย
IRB 6 แบบแจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
IRB 7 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย
IRB 8 บันทึกข้อความการแก้ไขปรับปรุง
          โครงการวิจัยการเบี่ยนเบนโครงการรายงานเหตุการณ์
          ไม่พึงประสงค์การขอต่ออายุ

IRB 9 แบบรายงานการขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
IRB 10 แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
IRB 11 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
IRB 12 แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการการแจ้งปิดโครงการ
IRB 13 บันทึกข้อความขอคัดลอกสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ
            การพิจารณาจริยธรรมวิจัย

ประกาศกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรมขอยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายฯ และให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายฯในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
   ผลิตผลงานวิชาการ และผลิตนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับแก้ไข วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)


หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สถานศึกษาของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
   ในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2567
  ยกเลิก

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สถานศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
   ในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566