การอบรมออนไลน์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - ขั้นตอนการเข้าระบบ
 - ลิงค์การอบรม

การดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

 - คู่มือการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม
 - ดาวน์โหลดลายน้ำสำหรับรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
 - แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
   การวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์ม วจ. [อัปเดต 06-06-2565]
วจ.1 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
วจ.2 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายในวิทยาลัย
วจ.3 สัญญาในการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
วจ.4 ขอเบิกเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการวิจัย
วจ.5 รายงานความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการ
วจ.6 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเผลิตตำรา
วจ.7 แบบประเมินข้อเสนอ โครงการวิจัย
วจ.8 ขออนุมัติลาเพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
วจ.9 แบบบันทึกสรุปรายงานการดำเนินการวิจัย
วจ.10 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
วจ.11 บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
วจ.12 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงาน
วจ.13 แบบยื่นความจำนงขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วจ.14 บันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มบทความวิจัยวิชาการปีงบประมาณ 2565


การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

 - เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
   ระดับชาติและระดับนานาชาติ

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปเล่มกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
  1)  สาขาพื้นฐานและผู้สูงอายุ
  2)  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
  3)  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  4)  สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
  5)  สาขาการพยาบาลจิตเวช
  6)  สาขาพยาบาลเด็ก
  7)  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
  8)  กลุ่มวิชาการและกิจการนักศึกษา


กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
(ฉบับปรับแผนครึ่งปี)

รูปเล่มกิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
  1)  สาขาพื้นฐานและผู้สูงอายุ
  2)  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
  3)  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  4)  สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
  5)  สาขาการพยาบาลจิตเวช
  6)  สาขาพยาบาลเด็ก
  7)  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
การเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

รายละเอียดเอกสารเพื่อขอดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

 -  คู่มือการดำเนินงานการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
 -  แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณา
    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - แบบฟอร์ม IRB.
IRB 1 บันทึกข้อความ
IRB 2 แบบคำร้องขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
IRB 3 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
IRB 4 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
IRB 5 เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย
IRB 6 แบบแจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
IRB 7 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย
IRB 8 บันทึกข้อความการแก้ไขปรับปรุง
          โครงการวิจัยการเบี่ยนเบนโครงการรายงานเหตุการณ์
          ไม่พึงประสงค์การขอต่ออายุ

IRB 9 แบบรายงานการขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
IRB 10 แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
IRB 11 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
IRB 12 แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการการแจ้งปิดโครงการ
IRB 13 บันทึกข้อความขอคัดลอกสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ
            การพิจารณาจริยธรรมวิจัย

ประกาศกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/ตำรา/นวัตกรรม

ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
แผนภูมิแสดงระบบการควบคุมกำกับการดำเนินงานวิจัย
แผนการควบคุมการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุน การทำวิจัย ตำรา ผลงานวิชาการ
ขั้นตอนการลาเพื่อผลิตผลงานวิจัย ปี 2564
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
แนวทางการให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2564


ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563
แผนการควบคุมการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการทำวิจัย ตำรา ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ระเบียบการลาเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563
การสร้างขวัญและกำลังใจการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563