Essentials of nursing practice

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9781446273104
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Sage
 • เมืองที่พิมพ์: Los Angeles
 • ลักษณทางกายภาพ: 712 หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015
 • เลขเรียก: NLM: WY100.1 E78
 • Tags (หัวเรื่อง):
Nursing Care Nursing Process Nursing
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001256 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0