ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด

ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด

1. ผู้ที่มาใช้ห้องสมุดจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

2. ปิดหรือตั้งระบบสั่นโทรศัพท์มือถือทันทีก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง

3. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสมุด วางกระเป๋า ถุงย่าม และสิ่งของสัมภาระต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ วางไว้ที่ชั้นวางหน้า

ห้องสมุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นำเฉพาะสมุด หนังสือที่จะต้องใช้และของมีค่าติดตัวไปด้วยเสมอ

4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวใดๆ เข้ามารับประทานในห้องสมุด

5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษกระดาษและสิ่งต่างๆ ลงพื้น และไม่ทำความสกปรกใดๆ ในห้องสมุด

6. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

7. ห้ามขโมย ฉีก ตัด กรีด ทำลาย ทรัพยากรห้องสมุดอันเป็นสมบัติส่วนรวม และของทางราชการเป็นอันขาดผู้กระทำผิดจะได้รับโทษสูงสุด

8. เมื่อผู้ใช้บริการใช้โต๊ะอ่านหนังสือเสร็จแล้ว กรุณาเก็บเลื่อนเก้าอี้ให้ชิดกับขอบโต๊ะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นำหนังสือไปวางไว้ที่จุดพักหนังสือ ไม่นำไปปะปนหมวดหมู่อื่น

10. วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย

11.นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาทุกครั้งที่มาใช้บริการ ยืม-คืน

12.ห้ามนำทรัพยากรใดๆ ของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ

13. หนังสือที่ได้รับการยืมแล้วต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด

14. สิ่งพิมพ์ที่ยืมไปจากห้องสมุด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืมที่ต้องดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีไม่ทำลาย

หรือทำให้เปียกชื้นเปรอะเปื้อน

15. การยืมหนังสือไปถ่ายเอกสารข้างนอก ให้ลงนามขอยืมหนังสือ ในสมุดที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ และเมื่อนำมาคืนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อปั้มคืนทุกครั้ง