# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัด. กลองกลาง. กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 2
2 กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1
3 กระทรวงมหมาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2
4 กรมการพัฒนาชุมชน 0
5 จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ, บรรณาธิการ 0
6 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย 1
7 ประเวศ อินทองปาน 1
8 บุษกร เสนากุล 1
9 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ 1
10 หทัยชนก บัวเจริญ 1
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0
12 วินัย ลีสมิทธิ์ และคณะ 1
13 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 0
14 ชาตรี บานชื่น 0
15 นภาธร บานชื่น 0
16 ศัลยเวทย์ เลขะกุล 0
17 ชาตรี บานชื่น และคณะ 1
18 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 0
19 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแห่งประเทศไทย 0
20 น้ำทิพย์ ทองสว่าง, บรรณาธิการ 0
21 อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, บรรณาธิการ 0
22 โสภาพรรณ เงินฉ่ำ, บรรณาธิการ 0
23 สันติ ปุณณะหิตานนท์, บรรณาธิการ 1
24 อณิษฐา จูฑะรสก 0
25 อัจฉรา ชนะบุญ 0
26 ศิริมา โกมารทัต 0
27 จุรี แสนสุข 0
28 นิระมล สมตัว 0
29 ทิวา มหาพรหม 0
30 มกราพันธุ์ จูฑะรสก และคณะ 1
31 สุกุลยา วีระเดชาพล, ผู้แปล 0
32 เฮนเนสซี, บริตทานีย์ 1
33 ธีรกร กิตติโสภากูร, แปล 0
34 เฮย์, ลูอีส 1
35 พีรพล ภัทรนุธาพร 1
36 คาร์ลสัน, ริชาร์ด 1
37 ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, ผู้แปล 0
38 ฟลินน์, แพท 1
39 ปฏิภาณ กุลวพันธ์, แปล 0
40 ธีร์ ทิพกฤต, แปล 0
41 ปีเตอร์สัน, จอร์แดน บี 1
42 ดักเวิร์ธ, แอนเจลา 1
43 จารุจรรย์ คงมีสุข, แปล 0
44 ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, แปล 0
45 วินเซนต์ พีล, นอร์แมน 1
46 Leavy, Patricia 1
47 เหวย์ ซิ่วอิง เหวย์ ซิ่วอิง 1
48 จิราพร เนตรสมบัติผล, แปล 0
49 ซัว อี 1
50 วันวิสา ศักดิ์สัมพันตธ์กุล, แปล 0