# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 อารียา ธิสา 1
2 ดวงเดือน อุเต็น 0
3 วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ 1
4 กิรณา เค้าฉลองเคียง 0
5 ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ 1
6 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ 4
7 สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ 0
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
9 วรัญญา เพ็ชรคง 0
10 ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ] 2
11 พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ 0
12 รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ 0
13 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ 0
14 ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ 0
15 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ 1
16 มนัสวี ขนอม 0
17 สุทธินันท์ คอดริงตัน 0
18 ฐิตินนท์ ดวงจินา 0
19 นงลักษณ์ เฉลิมสุข 0
20 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา 0
21 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ 1
22 ประสาท เนืองเฉลิม 1
23 อินทรศักดิ์ เทียมเศวต 1
24 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, บรรณาธิการ 0
25 ทัศนีย์ วีระกันต์, บรรณาธิการ 1
26 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 0
27 อรุณณี ใจเที่ยง 0
28 นิศาชล บุปผา 0
29 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย 0
30 เจนจิรา สลีวงค์ 0
31 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
32 ปรีดี พิศภูมิวิถี 1
33 ฮิระตะ นะโอะยะ 1
34 ประเวศ หงส์จรรยา, แปล 0
35 เอริคสัน, โธมัส 2
36 วิลแลนส์, แอชลีย์ 1
37 ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, แปล 0
38 เว็กซ์ คิงส์ 1
39 กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, แปล 0
40 เอลิซาเบธ เดย์ 1
41 นัทธมน เปรมสำราญ, แปล 0
42 คิยามะ ฮิโรทสึงุ 1
43 เอ็มมา เฮ็ปเบิร์น 1
44 สุวิชชา จันทร, แปล 0
45 ซูซูกิ โนบุยุกิ 1
46 จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล, แปล 0
47 ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล 0
48 โทโยคาซึ สึรุตะ 1
49 เบิร์ก, บ๊อบ 1
50 ศิขริน, แปล 0