# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 กรรณิการ์ เวชคุณานุกูล 0
2 วรรณภา ศรีอ่อน 1
3 ดาหวัน ปิงใจ 0
4 ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์ 1
5 จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ 1
6 ภักศจีภรณ์ ขันทอง 1
7 สุริยา ลือนาม, บรรณาธิการ 1
8 กรองทอง ถาวรานุรักษ์ 1
9 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 0
10 ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 1
11 วีระวัฒน์ เธียรประธาน, บรรณาธิการ 1
12 ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์, บรรณาธิการ 0
13 ธนา ทองศรีคำ, บรรณาธิการ 1
14 สมกัญญา ตั้งสง่า, บรรณาธิการ 0
15 ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล, บรรณาธิการ 0
16 สุวศิน อุดมกาญจนนันท์, บรรณาธิการ 0
17 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
18 กมลพร สกุลพงศ์ 1
19 รัชนีกร สันติธรรม 1
20 อัชฌา วารีย์ 1
21 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0
22 ปวัตน์ พื้นแสน, บรรณาธิการ 0
23 ภัทริน ภิรมย์พานิช, บรรณาธิการ 0
24 มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ, บรรณาธิการ 0
25 นลิน โชคงามวงศ์, บรรณาธิการ 0
26 พัฒนพล อร่ามอารีรักษ์, บรรณาธิการ 0
27 เพชร วัชรสินธุ์, บรรณาธิการ 0
28 วัลลภา อันดารา 1
29 ภัทริน ภิรมย์พานิช 1
30 พิชญาภา รุจิวิชชญ์ 0
31 ฐิติ ศรีเจริญชัย 0
32 กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม 1
33 อรพร ดำรงวงศ์ศิริ, บรรณาธิการ 1
34 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 1
35 พีรศรี โพธิวาทอง, แปล 0
36 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเวชศาสตร์ทันยุค 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
37 ศศิรส ชอบดี 1
38 วินีกาญจน์ คงสุวรรณี 1
39 วิทยา ชัยวังเย็น 1
40 พิชัย แสงชาญชัย และคณะ 1
41 อิงอร อัศวเทพเมธา 0
42 สรสพร จูวงษ์ 0
43 วัลย์ฐิภา วิทยาศัย 0
44 วนิดา รัตนสุมาวงศ์ 0
45 รัศมน กัลยาศิริ 0
46 ภัทราภรณ์ กินร 0
47 ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล 0
48 ปองขวัญ ยิ้มสอาด 0
49 นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล 0
50 ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร 0