# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์, บรรณาธิการ 1
2 อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, บรรณาธิการ 0
3 ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ, บรรณาธิการ 1
4 เกศินี เธียรกานนท์, บรรณาธิการ 0
5 จุลจักร ลิ่มศรีวิไล, บรรณาธิการ 1
6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจักษุวิทยา. การศึกษาก่อนปริญญา 1
7 สมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย 1
8 สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย, บรรณาธิการ 0
9 ชุติมา คุณาชีวะ, บรรณาธิการ 0
10 อาจรบ คูหาภินันทน์, บรรณาธิการ 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา 0
12 จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 1
13 พรชัย จูลเมตต์ 1
14 Rosdahl, Caroline 1
15 Dalley II, Arthur F. 1
16 Agur, Anne M. R. 0
17 ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, บรรณาธิการ 1
18 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 0
19 สรรใจ แสงวิเชียร [และคนอื่นๆ] 1
20 อีเกิลแมน, เดวิด 1
21 กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น, แปล 0
22 แบร์รี, จอห์น เอ็ม. 1
23 สไตน์เบค, จอห์น 1
24 ปิยะภา, แปล 0
25 แซงเตก-ซูเปรี อองตวน เดอ 1
26 พร่างดาว นุประดิษฐ์ 0
27 เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ 1
28 สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 0
29 สวิณี แสงสิทธิชัย, แปล 0
30 เจนนี่ ฮอลล์ 1
31 สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, และคนอื่นๆ 3
32 อัจฉรา สัมบุณณานนท์ 0
33 รัตนาวลัย นิติยารมย์ 0
34 วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ 0
35 วิฐารณ บุญสิทธิ 0
36 ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ 0
37 พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ 0
38 ธาริณี แม่นชนะ 1
39 ชิงชิง ฟูเจริญ, บรรณาธิการ 1
40 ศิรภพ สุวรรณโรจน์, บรรณาธิการ 0
41 อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, บรรณาธิการ 0
42 โอภาส ไตรตานนท์, [และคณะ] บรรณาธิการ 1
43 วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์, บรรณาธิการ 0
44 ณัฐพล ปัทมินทร์, บรรณาธิการ 0
45 คณิน ธรรมาวรานุคุปต์, บรรณาธิการ 0
46 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 1
47 อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 0
48 อุบลรัตน์์ มโนศิลป์ 0
49 อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ 1
50 ณภัคชา ดัฎธา, แปล 0