# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 Kaparaliotis, Panagiotis 0
2 Chalise, Anup 0
3 Qiu, Connie 0
4 Bhushan, Vikas 0
5 Thurrman, Paul A. 0
6 ภาคภูมิ พุ่มพวง 1
7 นันตรา สุวันทารัตน์ 0
8 อนุภพ จิตต์เมือง 0
9 เอกอมร เทพพรหม 0
10 หฤทยา กัสยานันท์ 0
11 ศุภร จิตตเสถียร 0
12 วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ 0
13 รวิสุต เดียวอิศเรศ 0
14 พัชรนภา จงอัจฉริยกุล 0
15 ปิยธิดา ชุมนุมศิริวัฒน์ 0
16 ณัฐภรณ์ นาระทะ 0
17 ฐิรภัทร จิตต์โสภักตร์ 0
18 ชนนิกานต์ ศิริจันทรวัจ 0
19 ใกล้จิต วงศ์ใหญ่ 0
20 พีระพล วอง และคนอื่นๆ 1
21 ไชยพร ยุกเซ็น 0
22 ประภาพร ศุภธนกิจ 0
23 กานต์ สุทธาพานิช 1
24 กานต์ สุทธาพานิช, บรรณาธิการ 0
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
26 ประภาพร ศุภธนกิจ, บรรณาธิการ 0
27 แพรว โคตรุฉิน, บรรณาธิการ 0
28 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 1
29 วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 1
30 นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ 1
31 โรส ภักดีโต 1
32 ณัชนันท์ ชีวานนท์ 1
33 ณฐ อังศุวิริยะ 1
34 สุชาดา เจียพงษ์ 1
35 อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 1
36 อิศรา ศานติศาสน์ 1
37 ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
38 เกรียงไกร เตชกานนท์ 1
39 ฟอร์จูนา, แปล 0
40 เพรนทิซ, แอนดรูว์ 0
41 ไบรอัน, ลาร่า 1
42 Service, Owain 1
43 พรรณผกา รุ่งเรือง, แปล 0
44 Gallagher, Rory 0
45 รณชัย ธรรมปรีดา 1
46 ทาคางิ โยชิโนริ 1
47 สายใจ พัวพันธ์ 1
48 สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ 1
49 ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร 1
50 ประจักษ์ ปฏิทัศน์ 1