# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
101 วีกส์, แคลร์ 1
102 พลอยแสง เอกญาติ, แปล 0
103 Nattapat Serewiwattana 1
104 Praew Kotruchin 0
105 กุลิสรา จิตรชญาวณิช 1
106 เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 0
107 ป๋วย อุ่นใจ 1
108 นรภัทร ปีสิริกานต์ 0
109 สุวิทย์ ชัยศรี 1
110 อัศวโฆษ 1
111 สำเนียง เลื่อมใส, แปล 0
112 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, แปล 0
113 เรืองอุไร จูตะเสน, แปล 0
114 กรุณา กุศลาลัย, แปล 0
115 กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช 1
116 ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล, บรรณาธิการ 1
117 โสภณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ 0
118 สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, บรรณาธิการ 0
119 สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช 0
121 กรุณา ชูกิจ, บรรณาธิการ 0
122 มนันชยา กองเมืองปัก, บรรณาธิการ 0
123 ศรัณยา โฆสิตะมงคล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
124 โชคชัย เมธีไตรรัตน์, บรรณาธิการ 0
125 จีระสุข จงกลวัฒนา, บรรณาธิการ 0
126 Taylor, Jane 1
127 Verrinder, glenda 0
128 Talbot, Lyn 0
129 O'Hara lily 0
130 Kim, MyoungJin 1
131 Valerio, Teresa D. 0
132 Mallory, Caroline 0
133 Neal-Boylan, Leslie, editor 1
134 Kim Foster, 1
135 Toby Raeburn, 0
136 O'Brien Anthony j. 0
137 เจษฎา บัวบุญนำ, บรรณาธิการ 1
138 ชลิตา สุนทรีย์ 1
139 วรรณจรัส รุ่งพิสิทธิพงษ์, บรรณาธิการ 1
140 วิมล ชินสว่างวัฒนกุล 1
141 ชัยเจริญ ตันธเนศ 0
142 เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, บรรณาธิการ 1
143 จิตติมา เจริญสุข, บรรณาธิการ 0
144 สติมัย อนิวรรณน์ 1
145 วิทวัส แนววงศ์, บรรณาธิการ 0
146 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 1
147 ศรีสุดา งามขำ 1
148 ชุลีพร ปิยสุทธิ์ 0
149 เชาวนี ล่องชูผล 0
150 ลิเภาอร แก้วสราญ 1