# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
351 รัฐกร วิไลชนม์, บรรณาธิการ 0
352 ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล, บรรณาธิการ 0
353 พัดชา พงษ์เจริญ, บรรณาธิการ 0
354 ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร, บรรณาธิการ 0
355 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
356 กฤติยา กอไพศาล, บรรณาธิการ 0
357 ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย, บรรณาธิการ 0
358 ไกรวิพร เกียรติสุนทร, บรรณาธิการ 0
359 พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, บรรณาธิการ 0
360 พูลชัย จรัสเจริญวิทยา 0
361 จารุณี ควรพิบูลย์ 1
362 ศุภวรรณ บูรณพิร, บรรณาธิการ 0
363 เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ 1
364 มลินี สมภพเจริญ 1
365 สุรีย์ อยู่วรรณกุล, บรรณาธิการ 0
366 ธนภณ ลิมปอารยะกุล 0
367 ธนิสร ศรีวานิชภูมิ 1
368 จักรพันธุ์ พรหมโสภา 1
369 วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์ 1
370 วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล 2
371 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 1
372 ภัชรพล สำเนียง 1
373 พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล 1
374 พรจิรา ศุภราศรี 1
375 ภัทรสร คูร์พิพัฒน์, แปล 0
376 ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ 2
377 กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล 0
378 ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ, บรรณาธิการ 0
379 งามจิตร์ ภัทรวิทย์, บรรณาธิการ 0
380 จตุพร ภักภิรมย์, บรรณาธิการ 0
381 วิรัตน์ วศินวงศ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
382 Mooi Standing, Editor 1
383 Stromberg, Holly K. 1
384 Friberg, Elizabeth E. 1
385 Kantor, debra P. 1
386 Stein, Loren Nell Melton 1
387 Hollen, Connie J. 0
388 Ashelford, Sarah 1
389 Taylor, Vanessa 0
390 Raynsford, justine 0
391 Jarvis, Carolyn 1
392 Eckhardt, With Ann. 0
393 Cuellar, Tina E., Editor 1
394 Bartlett, Jennifer L. 0
395 Hall, Amy M. 0
396 Stockert, Patricia A. 0
397 เสน่ห์ ขุนแก้ว 0
398 วริสรา ลุวีระ 1
399 ณัฐภัทร วัฒวรากุล 1
400 พรทิพย์ ไววุฒิ 1