# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
351 Ladwig, Gail B. 0
352 Coviello, Jessica 1
353 พรเพ็ญ แสงถวัลย์, บรรณาธิการ 0
354 อานุภาพ เลขะกุล, บรรณาธิการ 1
355 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเสัชวิทยา 0
356 จินตนา สัตยาศัย, บรรณาธิการ 1
357 คัชรินทร์ ภูนิคม, บรรณาธิการ 0
358 วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 0
359 วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 1
360 อำนาจ ชัยประเสริฐ 0
361 ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ 0
362 มนาภรณ์ ปายะนันทน์ 0
363 รัตตะพล ภัคโชตานนท์ 1
364 ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ] 2
365 ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 1
366 วรรณภา ปาณาราช 0
367 จักรกฤษณ์ ผูกจิตร 0
368 อรพรรณ อุดมพร 0
369 วัลภา สุนทรนัฏ 1
370 ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, บรรณาธิการ 1
371 กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ] 1
372 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
373 พจมาน พิศาลประภา 1
374 พิทยาพล ปิตธวัชชัย 1
375 วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 1
376 เจษฎา คุณโน 1
377 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
378 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, บรรณาธิการ 0
379 ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, บรรณาธิการ 0
380 ธีรพล ทิพย์พยอม, บรรณาธิการ 1
381 ภัสรา อาณัติ, บรรณาธิการ 1
382 อาจินต์ สงทับ 1
383 รองพงศ์ โพล้งละ, บรรณาธิการ 1
384 วรพจน์ นิลรัตนกุล, บรรณาธิการ 0
385 สุนันทา ครองยุทธ 0
386 ธรณิศ จันทรารัตน์, บรรณาธิการ 1
387 วันดี เครือยา และคณะ 0
388 ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ 1
389 สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา, บรรณาธิการ 1
390 สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, บรรณาธิการ 0
391 ดวงใจ วัฒนสินธุ์ 1
392 พิชามญชุ์ อินทะพุฒ 1
393 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
394 ตุลย์ ศรีอัมพร 1
395 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา 0
396 วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ 1
397 ภิญญดา ปัญญาวรานันท์, บรรณาธิการ 0
398 ธีระ วัชระปรีชานนท์, บรรณาธิการ 1
399 ปาร์รามอง (Parramon) 1
400 น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, แปล 0