ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (6/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162791260
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-27
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (1,000 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล เด็ก -- การเลี้ยงดู
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018481 7 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปัทมา ประทุม
2 7018482 - ยืมได้
3 7018483 6 ก.พ. 2023, 16:14 ระหว่างยืม นริศรา พุ่มพวง
4 7018484 - ยืมได้
5 7018485 - ยืมได้
6 7018486 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฏฐณิชา กันธะ
7 7018487 - ยืมได้
8 7018488 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ดวงฤทัย มาใจดิน
9 7018489 - ยืมได้
10 7018490 - ยืมได้
11 7018491 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัสศิริกาล เนตรบ้าง
12 7018492 - ยืมได้
13 7018493 - ยืมได้
14 7018494 6 ก.พ. 2023, 16:19 ระหว่างยืม กนกวรรณ ชอบหัตถกรรม
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 6