ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (5/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162791260
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (1,000 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล เด็ก -- การเลี้ยงดู
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018481 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นาราภัทร มั่นเขตวิทย์
2 7018482 - ยืมได้
3 7018483 25 เม.ย. 2024, 18:38 ระหว่างยืม อรทัย นิธิไพโรจน์มณี
4 7018484 - ยืมได้
5 7018485 26 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กัญญาพัชร วงษ์คุลี
6 7018486 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณิกัลยาณี อุดแดง
7 7018487 26 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรวรินทร์ ชำนาญจิต
8 7018488 - ยืมได้
9 7018489 - ยืมได้
10 7018490 - ยืมได้
11 7018491 - ยืมได้
12 7018492 - ยืมได้
13 7018493 - ยืมได้
14 7018494 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 5