ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1

 • สถานะ: (6/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162791260
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 700 หน้า, 29 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141ต เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก - - การดูแล เด็ก - - การเลี้ยงดู
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1

คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016585 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุดารัตน์ ทองเจริญ
2 7016586 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
3 7016587 - ยืมได้
4 7016588 - ยืมได้
5 7016589 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ปริญญาภา เตจะละ
6 7016590 28 เม.ย. 2024, 17:53 ระหว่างยืม ดลยา เลาหลื่อ
7 7016591 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
8 7016592 - ยืมได้
9 7016593 - ยืมได้
10 7016594 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุภาพร ศิวะพลงาม
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 6