การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • สถานะ: (10/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984456
 • จำนวนการยืม: 10 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 236 หน้า, 26 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด--การดูแล
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ธนพล ชีวพัฒนโสภณ 30 พ.ย. 2023, 15:36
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020894 - ยืมได้
2 7020895 - ยืมได้
3 7020896 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
4 7020897 - ยืมได้
5 7020898 - ยืมได้
6 7021284 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เบญจวรรณ ไพรประสิทธิผล
7 7021285 - ยืมได้
8 7021286 - ยืมได้
9 7021287 - ยืมได้
10 7021288 - ยืมได้
11 7021289 - ยืมได้
12 7021290 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อภินันท์ ธนสิทธิ์สกุล
13 7021291 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม มาธวี จี้เหียะ
14 7021292 28 เม.ย. 2024, 10:20 ระหว่างยืม ธิดารัตน์ ต้นนาค
15 7021293 - ยืมได้
16 7023262 - ยืมได้
17 7023263 - ยืมได้
18 7023264 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธัญชนก ยามี
19 7023265 - ยืมได้
20 7023266 29 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
21 7023267 - ยืมได้
22 7023268 20 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
23 7023269 - ยืมได้
24 7023270 - ยืมได้
25 7023271 - ยืมได้
26 7023272 - ยืมได้
27 7023273 - ยืมได้
28 7023274 - ยืมได้
29 7023275 20 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
30 7023276 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 10