เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/29) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746435477
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 555 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ส241อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7003601 - ยืมได้
2 7003602 - ยืมได้
3 7003603 - ยืมได้
4 7003604 - ยืมได้
5 7003605 - ยืมได้
6 7003606 - ยืมได้
7 7003607 - ยืมได้
8 7003608 - ยืมได้
9 7003609 - ยืมได้
10 7003610 - ยืมได้
11 7003611 - ยืมได้
12 7003612 - ยืมได้
13 7003613 - ยืมได้
14 7003614 - ยืมได้
15 7003615 - ยืมได้
16 7003616 - ยืมได้
17 7003617 - ยืมได้
18 7003618 - ยืมได้
19 7003619 - ยืมได้
20 7003620 - ยืมได้
21 7003621 - ยืมได้
22 7003622 - ยืมได้
23 7003623 - ยืมได้
24 7003624 - ยืมได้
25 7003625 - ยืมได้
26 7003626 - ยืมได้
27 7003627 - ยืมได้
28 7003628 - ยืมได้
29 7003629 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0