พุทธวจน ฉบับ 2 คู่มือโสดาบัน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิพุทธโฆษณ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 17 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: BQ5495 พ244 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
พุทธปรัชญา พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน ธรรมบท
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016012 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0