การวิเคราะห์งบการลงทุน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744141255
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 594 หน้า, 21 cm. (355 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: HG2521 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การลงทุน - - การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011519 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0