สารพิษในอาหาร

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978611538014
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โอเดียนสโตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 344 หน้า, 0 cm. (210 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QV600 น234ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
พิษวิทยา--สารตกค้างในอาหาร--อาหาร - - พิษวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009994 - ยืมได้
2 7009995 - ยืมได้
3 7009996 - ยืมได้
4 7009997 - ยืมได้
5 7009998 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0