ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข Public health system and strategic planning for health delopment หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749755987
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA525 ส241ป เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุข--สาธารณสุข - - การวางแผน
ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข Public health system and strategic planning for health delopment หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011734 - ยืมได้
2 7011735 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0