หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก Principle and technics in clinical laboratory

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974032637
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 318 หน้า, 0 cm. (340 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QY25 จ234ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
เทคโนโลยีทางการแพทย์--ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007589 - ยืมได้
2 7007590 - ยืมได้
3 7007591 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0