พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ...

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740651246
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 299 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WY32.JT3 ง224พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.--การพยาบาล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ...

งานกฎหมาย สภาการพยาบาล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006909 - ยืมได้
2 7006910 - ยืมได้
3 7006911 - ยืมได้
4 7006912 - ยืมได้
5 7006913 - ยืมได้
6 7006914 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0