การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

 • สถานะ: (5/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161111496
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 339 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023448 28 เม.ย. 2024, 17:54 ระหว่างยืม ธันยพร มอยแก้ว
2 7023449 25 เม.ย. 2024, 09:34 ระหว่างยืม ธนพล ชีวพัฒนโสภณ
3 7023450 - ยืมได้
4 7023451 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
5 7023452 - ยืมได้
6 7023453 - ยืมได้
7 7023454 - ยืมได้
8 7023455 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กัญญาพัชร วงษ์คุลี
9 7023456 - ยืมได้
10 7023457 9 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนัญญา หล่าไธสง
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 5