เทศกาล ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165437240
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: DS566.2 ท258
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เทศกาล ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023830 - ยืมได้
2 7023831 - ยืมได้
3 7023832 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0