วารสาร pidst gazette ปีที่ 27 ฉ 4 ต.ค-ธ.ค.64

 • สถานะ: (0/0) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 19051034
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 0
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
 • ลักษณทางกายภาพ: 40 หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก:
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0